Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NENA — Wynik w skrócie

Project ID: 505906
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Finlandia

Wzbogacanie produkcji nadtlenku wodoru w ogniwach paliwowych

Rosnące zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii doprowadziło do wzrostu intensywności badań nad rozwojem ogniw paliwowych. Naukowcy europejscy przyczynili się niedawno do opracowania technologii pozwalających na generowanie wysokich poziomów nadtlenku wodoru w zoptymalizowanym ogniwie paliwowym.
Wzbogacanie produkcji nadtlenku wodoru w ogniwach paliwowych
Nadtlenek wodoru, podobnie jak wodór, przechowuje energię chemiczną i, w momencie rozkładu na wodę i tlen, uwalnia ciepło. Jednakże produkcja nadtlenku wodoru za pośrednictwem procesu antrachinonowego wymaga ogromnych i kosztownych instalacji oraz konieczności poniesienia kosztów transportu, przez co jest to procedura nieekonomiczna. W celu rozwiązania tego problemu i zwiększenia dostępności nadtlenku wodoru na miejscu i na żądanie, powstał sfinansowany ze środków UE projekt "Nanostruktury do produkcji energii i związków chemicznych" (NENA), mający na celu zoptymalizowanie produkcji nadtlenku wodoru w ogniwach paliwowych.

Jednym z celów projektu było opracowanie rozwiązań teoretycznych i z zakresu chemii obliczeniowej na potrzeby stworzenia materiałów elektrokatalitycznych w nanoskali i nadtlenku wodoru oraz epitlenków w ogniwie paliwowym, korzystając z nanocząsteczek różnych materiałów. Przede wszystkim naukowcy zbadali mechanizmy obniżania energii potrzebnej do aktywacji reakcji utleniania nadtlenku wodoru. Zgodnie z tym modelem metale platynowe są dobrymi katalizatorami z uwagi na ich wysoki potencjał elektrochemiczny – określany również jako poziom Fermiego. Z tego samego powodu nikiel i kobalt uznano za złe katalizatory. W wyniku badań nad mechanizmami redukcji tlenu i wykorzystania różnych tlenków oraz metali w charakterze elektrokatalizatorów, produkcja nadtlenku wodoru z pojedynczego ogniwa osiągnęła stężenie 8%, co jest wartością znacznie wyższą niż dotychczasowe osiągnięcia.

Projekt NENA udowodnił, iż produkcja nadtlenku wodoru z wykorzystaniem reakcji elektrochemicznych tlenu i wodoru w ogniwie paliwowym jest możliwa. Jest to technologia, którą można wdrożyć na skalę przemysłową na przestrzeni kolejnych kilku lat. Nowy proces może przyczynić się do znacznej redukcji kosztów produkcji nadtlenku wodoru i zapewnić możliwości lokalnego generowania z użyciem zasobów odnawialnych. Co więcej, dzięki wynikom projektu otwierają się możliwości nowego podejścia do przemysłowej produkcji związków chemicznych, których synteza wiąże się ze zmianą stanu utleniania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę