Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STEPS — Wynik w skrócie

Project ID: 506310
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Wizja energii i transportu w przyszłości

Zespół europejskich naukowców zgłębił przyszłe scenariusze dla systemu transportowego po wprowadzeniu nowych technologii paliwowych. Do czynników wywierających wpływ należą: rozwój polityki, przyzwolenie społeczne oraz wzrost gospodarczy.
Wizja energii i transportu w przyszłości
Projekt "Scenariusze dla systemu transportowego i dostaw energii oraz ich potencjalne skutki" (STEPS) zrzeszył uznane instytuty badawcze o różnych specjalnościach, ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli władz, podmioty obecne na rynku oraz organizacje transportowe i energetyczne. W tym finansowanym ze środków UE projekcie skoncentrowano się na możliwych scenariuszach dla systemu transportowego oraz przyszłych dostaw energii. W projekcie uwzględniono najnowsze badania oraz różnorodne czynniki, takie jak autonomia dostaw energii, wpływ na środowisko oraz możliwość realizacji pod względem potencjalnej internacjonalizacji kosztów oraz wzajemnego oddziaływania między wykorzystaniem gruntów a transportem.

W zmieniającym się krajobrazie dostaw energii przyszły system transportowy będzie podążał za postępem technologii paliwowych z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Każda nowa alternatywna technologia paliwowa wywołuje wiele problemów, których rozwiązywanie będzie wywierało wpływ na przyszłe wzorce mobilności oraz wykorzystanie gruntów. Podejście przyjęte w projekcie STEPS wobec skutków wyboru jednej technologii zamiast innej polegało na zbadaniu szeregu scenariuszy w obszarach gospodarczych, energetycznych, społecznych i transportowych. W celu opracowania zbioru scenariuszy badacze odwzorowali i opisali tendencje obserwowane w systemach transportu i dostaw energii.

Wyniki modelowania scenariuszy zostały następnie poddane analizie krzyżowej, określającej czy zaistniała uzasadniona zgodność dotycząca reakcji behawioralnych społeczeństwa oraz głównych skutków środowiskowych. Wysiłki podjęte w ramach projektu STEPS pokazały, że we wszystkich scenariuszach nastąpiła poprawa w zakresie kryteriów energetycznych i środowiskowych, przy czym główny nacisk spoczywał na zarządzaniu popytem, a nie na inwestycjach w technologie. Jednakże wyniki pokazały, że skutków związanych z reakcją społeczną nie da się łatwo przewidzieć, biorąc pod uwagę fakt, że wyższe koszty transportu mogą ograniczać wzorce mobilności oraz dostępność systemów transportowych.

Zasadniczo wyniki projektu STEPS pozwoliły uzyskać cenny wgląd w tendencje i scenariusze strategii oraz ich przewidywane skutki, a przez to mogą być wykorzystane w debacie na temat przyszłej polityki transportowej i energetycznej. Uzyskana wiedza zapewnia także solidne podstawy do rozważenia kluczowych kwestii związanych ze zrównoważeniem energetycznym oraz rozwojem gospodarczym, bądź też stopniem, w jakim dążenie do realizacji celów środowiskowych lub społecznych może hamować wzrost gospodarczy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę