Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SRDTOOLS — Wynik w skrócie

Project ID: 502485
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Nowe spojrzenie na politykę zrównoważonego rozwoju miejskiego

Finansowany ze środków UE zespół badaczy zaproponował nowe podejście do oceny zrównoważonego rozwoju regionalnego. W badaniu próbowano skuteczniej uwzględnić i ukształtować wielostronną debatę oraz potrzeby związane z podejmowaniem decyzji w tym zakresie.
Nowe spojrzenie na politykę zrównoważonego rozwoju miejskiego
Polityki zrównoważonego rozwoju oraz powiązane z nimi programy koncentrowały się na środowiskowych filarach zrównoważonego rozwoju. Badania wskazują, że wiele podmiotów podejmujących decyzje oraz oceniających ich skutki niewłaściwie zrozumiało wiele krytycznych obszarów tego zagadnienia, a także jego znaczenie. Zasadniczo potrzebne jest nowe podejście, które zapewni, że wszystkie zainteresowane strony będą mogły adekwatnie kształtować politykę rozwoju w tym kluczowym obszarze.

W ramach projektu "Metody i narzędzia oceny wkładu polityk spójności w zrównoważony rozwój regionalny (SRD)" (SRDTOOLS) skoncentrowano się na potrzebie lepszej integracji trzech filarów zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego i środowiskowego) oraz osiągnięcia większej spójności w zakresie metod stosowanych do oceny istotnych parametrów. Partnerzy projektu skupili zatem swoją uwagę na celach polityki regionalnej oraz strukturze i sposobach wdrażania jej programów w celu opracowania narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Głównym wynikiem projektu było zdefiniowanie na nowo elementów podlegających ocenie w celu identyfikacji istotnych kompromisów oraz podkreślenia kluczowych kwestii na rzecz rozwoju polityki. W ramach projektu SRDTOOLS zaproponowano nową interpretację trzech filarów zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia modelu czterech kapitałów (4C), w którym filar społeczny podzielony jest na kapitał ludzki oraz kapitał społeczny. Rozszerzony zakres umożliwia zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju jako niemalejącego zasobu kapitałowego.

Dzięki analizie regionalnych studiów przypadków badacze byli w stanie określić kompromisy pomiędzy poszczególnymi kapitałami – naturalnym, wytworzonym, społecznym i ludzkim. Podejście to umożliwia lepsze badanie stopnia, w jakim regiony w rzeczywistości podążają ścieżką zrównoważonego rozwoju. W ten sposób badacze mogą lepiej ocenić wkład polityki spójności w powiązane działania. Studia przypadków potwierdziły, że podejście kompromisowe było skuteczne w wyjaśnianiu kluczowych kwestii, potwierdzając ich znaczenie oraz pomagając rozróżnić problemy niewielkie i duże.

Opracowany został schemat rozważań KerBabel ("matryca" lub "sześcian"), wspierający proces podejmowania decyzji poprzez proponowanie opcji lub scenariuszy do oceny. Siła tego narzędzia polega także na tym, że ułatwia ono użytkownikom opisywanie znaczenia lub potencjalnego znaczenia wpływu poszczególnych opcji. Ten i inne wyniki projektu można wykorzystać w dalszych badaniach różnych oddziaływań w przyszłych scenariuszach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę