Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYCELL-TPS — Wynik w skrócie

Project ID: 6272
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Działania UE na rzecz skuteczniejszej gospodarki wodorowej

Europa dąży do opracowania zintegrowanej strategii umożliwiającej wdrożenie zrównoważonej gospodarki opartej na wodorze i ogniwach paliwowych. Finansowani ze środków UE naukowcy ustanowili skuteczny organ zarządzający, który powinien znacznie zwiększyć szybkość i skuteczność, z jaką technologie wodorowe są realizowane w całej UE.
Działania UE na rzecz skuteczniejszej gospodarki wodorowej
Komisja Europejska (KE) zatwierdziła we wrześniu 2003 r. Platformę Technologiczną Wodoru i Ogniw Paliwowych (HFP), która została uruchomiona przez Walne Zgromadzenie w styczniu 2004 roku.

Projekt "Rozwój i wdrożenie Europejskiego Sekretariatu Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw paliwowych" (Hycell-TPS) został zainicjowany w celu stworzenia i wdrożenia organu koordynacji i zarządzania – sekretariaty platformy technologicznej (TPS), aby skutecznie opierać się na różnorodności doświadczeń i kwestii związanych z utworzeniem ogólnoeuropejskiej inicjatywy polityki wodoru.

We współpracy z Radą Doradczą i KE zespół projektowy zapewnił pełne wsparcie administracyjne i organizacyjne wszystkim zainteresowanym stronom. Ponadto ustanowiony TPS pełnił funkcję centrum informacji i komunikacji dla HFP, gromadząc, analizując i rozpowszechniając dane dotyczące osiągnięć HFP wśród zainteresowanych podmiotów, wewnątrz i na zewnątrz HFP, jak również w społeczeństwie. Działania obejmowały planowanie wydarzeń i rozwój narzędzi komunikacyjnych, aby pomóc zainteresowanym stronom w działaniach informacyjnych skierowanych do europejskich, krajowych i regionalnych decydentów.

W końcowym okresie sprawozdawczym projektu pomyślnie ustanowiono sprawne i efektywne wsparcie kierownicze dla wszystkich interesariuszy HFP, w tym modernizację planu działania głównego. Zespół wzmocnił stronę internetową HFP, dodając szereg nowych funkcji związanych z zarządzaniem dokumentacją grupowych wydarzeń oraz grupową komunikacją i planowaniem. Wreszcie zorganizował dwa istotne wydarzenia, w których łącznie udział wzięło 850 przedstawicieli ośrodków badawczych, uczelni, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i WE.

W ramach projektu Hycell-TPS udało się stworzyć dobrze funkcjonujący sekretariat do koordynacji i zarządzania europejską inicjatywą technologiczną wodoru i ogniw paliwowych. Wydajna centralna koordynacja i administracja ma potencjał, aby znacznie zwiększyć efektywność i szybkość, z jaką UE przyjmuje i wdraża nowe technologie energii wodorowej z istotnymi korzyściami dla europejskiej gospodarki i całej planety.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę