Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAPRI-DYNASPAT — Wynik w skrócie

Project ID: 501981
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Modernizacja polityki rolnej

Skuteczniejsze oszacowanie wpływu wspólnej polityki rolnej (CAP) UE pomoże nowym krajom członkowskim w integracji z europejską przestrzenią badawczą (EPB) i usprawni opracowywanie przepisów.
Modernizacja polityki rolnej
Ocena skuteczności europejskiego sektora rolniczego i prawodawstwa dotychczas dokonywana była z uwzględnieniem systemu modelowania wspólnej polityki rolnej i jej wpływu regionalnego (CAPRI). Wraz z rozwojem Europy i wystąpieniem nowych problemów, takich jak zmiany klimatyczne i bezrobocie na terenach wiejskich, pojawiła się konieczność wprowadzenia bardziej solidnego systemu oceny.

Finansowany ze środków UE projekt "Ocena wpływu wspólnej polityki rolnej na regiony – wymiar dynamiczny i przestrzenny" (CAPRI-Dynaspat) miał na celu zbadanie tej kwestii. Jego celem było stworzenie systemu modelowania, który obejmowałby kraje EU-25 i uwzględniał wszystkie problemy środowiskowe i socjoekonomiczne.

Sukces projektu umożliwiłby decydentom i innym stronom zainteresowanym skuteczniejsze oszacowanie działań UE w ramach CAP. Możliwe byłoby sprawne oszacowanie efektów CAP na gospodarkę gruntami, produkcję, środowisko, zatrudnienie i wpływy z rolnictwa, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym.

Zespół projektu skupił się na zademonstrowaniu skuteczności nowych projektów, takich jak CAPRI-Dynaspat, ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich UE i poszerzenia bloku na wschód. Nakreślono sposoby, w jakie inicjatywa mogła wesprzeć podejmowanie decyzji, umożliwić współpracę badaczy europejskich i umożliwić skuteczną ocenę przez naukowców.

Projekt CAPRI-Dynaspat opracowano w celu pokreślenia roli polityki i opracowania narzędzi przynoszących korzyść społeczeństwu, biorąc pod uwagę zróżnicowanie badań europejskich. Umożliwił on w szczególności wprowadzenie danych pochodzących z nowych krajów członkowskich do EPB, co pozwoliło im na głębszą integrację z UE. Oczekiwanym rezultatem jest usprawniona polityka rolna, która odzwierciedli rzeczywiste warunki panujące w całej UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę