Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TERESA — Wynik w skrócie

Project ID: 44400
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Austria

Rolnictwo: pełniejszy obraz

Bardziej holistyczne spojrzenie na różne elementy związane z rolnictwem – takie jak kwestie środowiskowe i socjoekonomiczne – może pomóc w określeniu przyszłych kierunków rozwoju zróżnicowanych rolniczych regionów Europy.
Rolnictwo: pełniejszy obraz
Odpowiednie nakreślenie pełniejszego obrazu właściwie oddającego kondycję rolnictwa, co jest możliwe przy uwzględnieniu spraw gospodarczych i środowiskowych, pomoże rządom w opracowaniu lepszych strategii pozwalających na poprawienie sytuacji społecznej i rozwoju obszarów wiejskich. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Rodzaje interakcji między gospodarką, społeczeństwem wiejskim, środowiskiem i działalnością rolniczą w regionach europejskich" (Teresa) było nakreślenie takiego obrazu.

Między różnymi aspektami związanymi z działalnością rolniczą jest wiele rodzajów interakcji i współzależności; wpływ na rozwój wsi mają zwłaszcza czynniki socjoekonomiczne. W ramach projektu Teresa intensywnie pracowano nad przygotowaniem planu integracji różnych struktur rolniczych w obrębie kontekstów regionalnych. Założeniem było, że integracja zbliża do siebie zainteresowane strony, wliczając w to społeczeństwo i rolników, a jednocześnie pozwala na usprawnienie łańcucha dostaw, poprawę dywersyfikacji i skuteczniejszą wielozawodowość (ang. regrounding). Na przykład ten ostatni aspekt pozwala rolnikom na zwiększenie dochodów poprzez współpracę z innymi zainteresowanymi stronami ze środowisk wiejskich.

W rezultacie, aby poprawić zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich, w ramach projektu Teresa połączono takie czynniki jak popyt, podaż i wielofunkcyjność ze współpracą regionalną. Cele te zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu analizy klastrów regionów europejskich oraz ich łańcuchów dostaw. Pozwoliło to na wskazanie konkretnych potrzeb danego regionu. Uczestnicy projektu wskazali regiony opóźnione pod względem rolniczym, rozróżniając na "samodzielne regiony rolnicze" z tradycyjną ale istotną gospodarką rolną oraz "regiony w fazie przejściowej" z działalnością drugo- i trzeciorzędną. Kolejnym istotnym wyróżnionym typem były regiony "sąsiadujące", tzn. takie, które funkcjonują dobrze pod względem gospodarczym, ale które cechują się niskim poziomem integracji rolniczej.

Podsumowując, uczestnicy projektu odkryli, że interakcja pomiędzy funkcją i zasadami decyzyjnymi odgrywa istotną rolę w kontekście prężności i solidności łańcucha dostaw w rolnictwie. Sformułowano również wniosek, że silna, zorganizowana interakcja pozwala systemowi na lepsze radzenie sobie z naciskami. Te i inne wnioski pozwolą opracować strategię wzmocnienia sektora rolniczego i określić kierunek rozwoju dla słabszych regionów rolniczych, wspierając tym samym rozwój obszarów wiejskich i promując zrównoważony rozwój.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę