Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CCAT — Wynik w skrócie

Project ID: 44423
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Ocena wzajemnej zgodności europejskiego rolnictwa

Zasada wzajemnej zgodności to europejski instrument łączący finansowe wsparcie UE dla rolników z "dobrymi zachowaniami" w zakresie praktyk rolnych i środowiska. Finansowane przez UE badania stworzyły narzędzie umożliwiające ocenę wpływu zasady wzajemnej zgodności na szereg obszarów, w tym produktywność, ceny, środowisko i różnorodność, w celu ocenienia postępów w kierunku zrównoważonego rolnictwa.
Ocena wzajemnej zgodności europejskiego rolnictwa
W ramach badań powstał projekt "Narzędzie oceny wzajemnej zgodności" (CCAT), którego celem jest ocena wpływu norm i zgodności na szereg obszarów, w tym na rynki rolne, dochody wytwórców, wykorzystanie gruntów, glebę, wodę, powietrze, klimat, różnorodność biologiczną, krajobrazy oraz zdrowie zwierząt i społeczeństwa. Narzędzie umożliwiło ocenę efektów zasad wzajemnej zgodności przy uwzględnieniu rożnych scenariuszy wdrożeń oraz specyficznych warunków krajowych i regionalnych.

W sumie, zasada wzajemnej zgodności w większym stopniu wpłynęła na wskaźniki ekonomiczne niż na wskaźniki różnorodności biologicznej i krajobrazu. Koszty utworzenia zgodności były tylko częściowo kompensowane przez skutki rynkowe. Niemniej jednak, całkowite koszty były minimalne. Rozbieżne skutki ekonomiczne zaobserwowano w przypadku upraw w porównaniu z hodowlą zwierząt. Zasada wzajemnej zgodności nie wpłynęła na sektor upraw – ceny i poziom produkcji pozostały na stosunkowo stałym poziomie. Doprowadziła natomiast do zmniejszenia poziomu produkcji i zwiększenia cen w sektorze zwierzęcym.

Pod względem środowiskowym wzajemna zgodność skutkowała jedynie nieznaczną redukcją emisji zanieczyszczeń rolnych.

Podsumowując, wpływ wzajemnej zgodności na różnorodność biologiczną i krajobraz był niewielki, chociaż poziom różnorodności zmienia się w różnym stopniu w różnych regionach, w zależności od takich czynników jak obszary rolne o wysokiej wartości przyrodniczej i typy dzikich gatunków występujących na danym obszarze. Zidentyfikowano specyficzne trendy w inwentarzu żywym i intensywności wykorzystania terenu.

Ciągłe ulepszenia, umożliwiające efektywne korygowanie osiągów przez uwzględnianie takich czynników jak liczba działań legislacyjnych w regionie lub ich udział w obszarach Natura 2000, zapewnią dalszy wzrost przydatności CCAT. Niemniej jednak, wykorzystane metody potwierdziły swoją wartość jako narzędzie badania efektywności zasad wzajemnej zgodności na terenie UE, a tym samym postępów Europy w realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki rolnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę