Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EACH-FOR — Wynik w skrócie

Project ID: 44468
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Węgry

Przewidywanie napływu uchodźców klimatycznych do Europy

Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym, ale jej konsekwencje mogą mieć bardzo lokalny charakter. Przedmiotem nowego badania jest ryzyko masowej migracji do Europy z regionów sąsiadujących.
Przewidywanie napływu uchodźców klimatycznych do Europy
Na całym świecie ludzie są zmuszani do opuszczania swoich domów, regionów czy nawet krajów – z powodów ekonomicznych, społecznych bądź politycznych. Również pogoda może odgrywać istotną rolę w migracji wymuszonej, ponieważ może być przyczyną powodzi lub suszy i tym samym utraty środków do życia. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku rolników, rybaków bądź hodowców bydła.

Wiele środków przeznaczono na zrozumienie mechanizmów stojących za zmianą klimatu, niewiele zaś na uporanie się z jej konsekwencjami, takimi jak zwiększone ryzyko wymuszonej migracji. Zmienia się to wraz z uruchamianiem takich projektów jak "Zmiana środowiskowa i scenariusze wymuszonej migracji" (EACH-FOR), który uzyskał finansowe wsparcie ze środków UE.

Zbadano kilka obszarów problemowych mogących ewentualnie stać się przyczyną napływu wymuszonych zmianami środowiska migrantów do Europy. W sumie wybrano 23 studia przypadku, z których każde dotyczyło innego układu uwarunkowań klimatologicznych, geopolitycznych i socjoekonomicznych. Następnie opracowano metodologię pozwalającą na analizę zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich przyczyn migracji. Wykorzystano ją do pracy ze studiami przypadków dotyczących szeregu różnych scenariuszy migracji środowiskowej.

Rezultaty zostały szczegółowo omówione na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez uczestników projektu EACH-FOR: "Środowisko, wymuszona migracja i podatność na zagrożenia społeczne" (EFMSV). Zaproszono pracowników naukowych, decydentów oraz przedstawicieli innych zainteresowanych stron. Rezultaty zostały rozpowszechnione również za pośrednictwem strony internetowej, oraz poprzez różne publikacje i materiały konferencyjne.

Uczestnicy projektu EACH-FOR zgromadzili cenne informacje dotyczące uchodźców klimatycznych zmierzających do Europy. Dzięki tej wiedzy można podjąć kroki prowadzące do złagodzenia konsekwencji przesiedlania ludzi na tak wielką skalę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę