Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DANUBIOBANK — Wynik w skrócie

Project ID: 18822
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Nowe technologie wspomagają integrację opieki zdrowotnej

W ramach inicjatywy skoncentrowanej na zaburzeniach wieku podeszłego stworzono regionalny biobank, którego zadaniem jest usprawnienie prac badawczych i związanego z nimi rozwoju. Przedstawiciele środowisk akademickich i przemysłowych podjęli szeroko zakrojoną współpracę, u podstaw której leży potęga komunikacji informatycznej.
Nowe technologie wspomagają integrację opieki zdrowotnej
Szybkie zwiększanie się grupy osób po 65 roku życia sprawia, że zaburzenia wieku podeszłego stanowią poważne wyzwanie dla europejskich systemów opieki zdrowotnej. Jednym ze sposobów na zmniejszenie presji jest rozpoznanie genów istotnych dla rozwoju nowych chorób oraz zastosowanie nowych technologii do kontrolowania czynników ryzyka. Aby to osiągnąć, niezbędny jest dostęp do odpowiednio sklasyfikowanych oraz licznych kohort pacjentów, a także do centralnych banków próbek do badań o kontrolowanym poziomie jakości. Niezbędne do tego celu próbki i dane dostarczy zespołom badawczym infrastruktura oparta na technologiach informatycznych.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Inicjatywa Biobank naddunajski — w stronę medycyny informacyjnej" (Danubiobank) pracowano nad stworzeniem fundacji naddunajskiego biobanku na użytek publiczny w kontekście medycyny molekularnej zaburzeń wieku podeszłego (Danubian Biobank foundation for public utility in molecular medicine of aging disorders). Wizją było stworzenie sieci organizacji położonych nad rzeką Dunaj oraz w sąsiadujących regionach, w tym uniwersytetów, stowarzyszonych klinik, programów podstawowej profilaktyki oraz powiązanych z tym zagadnieniem klinik rehabilitacyjnych.

Misja konsorcjum polegała na przygotowaniu gruntu pod stworzenie zintegrowanego z opieką zdrowotną biobanku, gromadzącego dane z lokalnych i regionalnych systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem struktur portalu e-zdrowie, strategii informatycznych oraz nowych technologii istotnych w przypadku zaburzeń naczyniowych i metabolicznych wieku podeszłego.

Przy współpracy firm informatycznych, projektów europejskich oraz "Projektu populacji publicznej w genomice" (P3G) partnerzy projektu stworzyli zarys architektury informatycznej sieci z możliwością komunikacji internetowej, której nadali postać interaktywnej, dostosowanej do potrzeb projektu witryny internetowej w ramach publicznego portalu e-zdrowie. Na tej witrynie internetowej znalazł się internetowy system wspomagania badań z rejestrami pacjentów oraz platforma wiedzy zgromadzonej w ramach projektu Danubiobank (http://www.danubianbiobank.de online).

Jako partner międzynarodowych działań związanych z tworzeniem biobanków w ramach projektu P3G, europejskich inicjatyw związanych z biobankami, podejmowanych w ramach Infrastruktury badawczej ds. biobanków i zasobów biomedycznych (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, BBMRI) oraz lokalnych inicjatyw niemieckich w ramach sieci Telematyczna platforma na rzecz badań medycznych (Telematics Platform for Medical Research Network, TMF), projekt przyczynił się do opracowania dokumentów dotyczących wprowadzania danych oraz wytycznych w kwestii tworzenia struktur biobanków, a także bezpiecznej obsługi gromadzonych w nich próbek i rejestrów.

Konsorcjum projektu Danubiobank podjęło współpracę z najważniejszymi stronami w celu opracowania automatycznej jednostki obsługi biobanków z zastosowaniem ciekłego azotu, umożliwiającej integrację biobanków prowadzonych w ramach opieki zdrowotnej. Podjęto również wiele działań zmierzających do praktycznego wdrożenia nowoczesnych technologii i standardowych procedur obsługi. Wśród tych działań znalazło się współfinansowanie europejskiej inicjatywy z zakresu lipidomiki — "Krople tłuszczy jako dynamiczne organelle do magazynowania i uwalniania substancji tłuszczowych: badania translacyjne ukierunkowane na choroby ludzkie" (Lipidomicnet). Konsorcjum podjęło również współpracę w ramach projektów szóstego programu ramowego (6PR) — "Europejska sieć badań wybranych populacji" (Eurospan) oraz "Identyfikacja genetycznych źródeł choroby wieńcowej poprzez łączenie stopniowych badań asocjacyjnych całego genomu z transkryptomicznymi i funkcjonalnymi badaniami genomicznymi istotnych wariantów genetycznych" (Cardiogenics). Odegrało również pewną rolę w opracowaniu szczególnie konkurencyjnego wykorzystania 7PR do integracji biobanków opieki zdrowotnej (Hibconsortium).

Działania podejmowane w ramach projektu usprawniły strategię innowacyjnych badań nad zaburzeniami wieku podeszłego oraz podkreśliły potrzebę skuteczniejszej współpracy oraz nawiązywania strategicznych sojuszy w dziedzinie biobanków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę