Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROMISE — Wynik w skrócie

Project ID: 19171
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Integracja migrantów w dziedzinie nauki przedmiotów ścisłych

Finansowana ze środków UE inicjatywa przygotowała grunt pod działania polegające na pomaganiu migrantom w wyborze kariery naukowej. Projekt dotyczył między innymi takich zagadnień, jak różnice kulturowe, problemy, z jakimi borykają się nauczyciele, oraz wzorce do naśladowania.
Integracja migrantów w dziedzinie nauki przedmiotów ścisłych
W ramach projektu "Promowanie migrantów w nauczaniu przedmiotów ścisłych" (Promise) prowadzono szereg działań mających na celu przygotowanie gruntu pod zrównanie szans w dziedzinie nauki przedmiotów ścisłych oraz pomaganie migrantom w wyborze studiów i kariery naukowej. Projekt skupiał się na dzieciach osób, które wyemigrowały ze swoich krajów z powodów ekonomicznych i politycznych.

Na wszystkich uczelniach partnerskich założono kluby "Club Lise" w celu promowania kształcenia uniwersyteckiego uzdolnionych dziewcząt z rodzin migranckich. W klubach tych uczestniczą zainteresowane przedmiotami ścisłymi dziewczęta z różnych grup kulturowych, a ich celem jest zachęcanie młodych migrantek do podejmowania studiów naukowych. Jako najsłabiej reprezentowana grupa w przedmiotach ścisłych, dziewczęta ze środowisk migranckich współpracują z kobietami-naukowcami oraz studentkami – także migrantkami – których kariery posłużyły im za wzorce do naśladowania.

W ramach pośredniej pomocy, partnerzy projektu Promise nawiązali współpracę z ekspertami w dziedzinie migracji, językoznawstwa i kwestii międzykulturowych, opracowując metody i najlepsze praktyki w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.

Ponieważ różnice w poziomie nauczania, jak i problemy natury językowej i kulturowej często hamują proces integracji migrantów, badano także bariery utrudniające takim osobom kształcenie się w zakresie przedmiotów ścisłych. Przeprowadzono wywiady i kontrole, aby sprawdzić, jak nauczyciele radzą sobie z problemami napotykanymi w nauczaniu przedmiotów ścisłych dzieci o rożnym pochodzeniu kulturowym.

Warunkiem koniecznym harmonizacji nauczania przedmiotów ścisłych jest poszanowanie różnic kulturowych, jak również określenie wspólnych obszarów i wymiana dobrych praktyk. Ponadto należy zidentyfikować czynniki utrudniające edukację międzykulturową oraz sposoby motywowania dziewcząt do nauki. Potrzebne jest też stworzenie metod pozwalających na zwiększenie skuteczności nauczania przedmiotów ścisłych w środowisku międzykulturowym.

W ramach działań na rzecz harmonizacji różnych metod i standardów w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych, partnerzy projektu wspierali intensywną współpracę i wymianę między krajami pochodzenia i krajami pobytu migrantów. W tym celu założono międzynarodową sieć uczelni wyższych i szkół obejmującą cztery kraje partnerskie projektu. Działania te oparte były na założeniu, że harmonizacja różnych systemów nauczania przedmiotów ścisłych może zmniejszyć trudności, jakie migranci napotykają w nowych systemach edukacyjnych.

Uczestnicy projektu opracowali ponadto podstawowe zasady nauczania przedmiotów ścisłych w kontekście międzykulturowym pozwalające prowadzić długofalowe działania mające na celu wspieranie migrantów. Zasady te mogą też posłużyć do konsolidacji metod szkolenia nauczycieli.

Odbywające się co roku konferencje projektu Promise są dla partnerów szansą, by omówić efekty swoich prac oraz by porozmawiać z władzami szkolnymi na temat problemów dotyczących nauczania przedmiotów ścisłych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę