Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Udoskonalić produkcję słodkiej wody

Badacze wykazali, że możliwe jest wykorzystanie istniejących instalacji do produkcji wody przy minimalnych kosztach. Wyniki projektu mogą mieć duże znaczenie dla wykorzystania źródeł energii odnawialnej w krajach słabiej rozwiniętych technologicznie.
Udoskonalić produkcję słodkiej wody
Celem projektu "Innowacyjne zastosowania korytowej koncentracji energii słonecznej w produkcji wysokiej jakości słodkiej wody i oczyszczania ścieków poprzez destylację słoneczną" (Aqua solis) było wykazanie, że technologie instalacji korytowej koncentracji energii słonecznej mogą być stosowane w krajach o stosunkowo niskim poziomie rozwoju technologicznego. Badacze chcieli znaleźć zastosowania dla wyników finansowanego ze środków szóstego programu ramowego projektu "Samowystarczalny, oparty na energii odnawialnej system klimatyzacji dla krajów Morza Śródziemnego" (REACT), wykraczające poza techniki ogrzewania i chłodzenia.

Głównym przedmiotem badań była nie tyle techniczna wykonalność proponowanych zastosowań, co analiza ilościowa ich potencjalnych korzyści ekonomicznych i środowiskowych w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami. Uczestnicy tego działania wspomagającego (SSA) pracowali zatem nad kompleksową oceną wykonalności, badając jednocześnie możliwe zastosowania systemu REACT w określonych dziedzinach. Rozważano przede wszystkim możliwość produkcji czystej wody przy użyciu takich technologii, jak destylacja słoneczna, kondensacja atmosferyczna i przetwarzanie odpadów.

Uczestnicy projektu Aqua solis odkryli, że technologię stosowaną w takich zakładach można wykorzystać do produkcji słodkiej wody bez dodatkowych kosztów związanych ze sprzętem. Produkcja mogłaby odbywać się przy użyciu nadmiarowej energii, która w przeciwnym razie zostałaby utracona. Partnerzy projektu zbudowali symulacyjne instalacje proponowanych technologii, zwracając szczególną uwagę na możliwość szerokiego stosowania systemu, w mniejszym stopniu zaś na jego precyzję.

Wyniki badania dowodzą, że słodka woda uzyskana z obecnej w atmosferze wilgoci lub przy pomocy odsalania w instalacjach opartych na koncentracji energii słonecznej może zostać wykorzystana do magazynowania energii słonecznej i przekształcania jej w użyteczny produkt. Badacze wykazali, że możliwe jest wykorzystanie małych instalacji w małych miejscowościach, gdzie słodka woda jest produktem ubocznym technologii poligeneracji.

Konieczne są dalsze badania nad instalacjami poligeneracji, aby można było dokładnie oszacować korzyści ekonomiczne, na jakie wskazują autorzy projektu Aqua solis. Dalsze badania są także potrzebne, by lepiej zrozumieć implikacje ekonomiczne i techniczne produkcji słodkiej wody w instalacjach koncentracji energii słonecznej. Badacze sugerują także dokładne zbadanie bezpieczeństwa oczyszczonej wody pod kątem zdatności do spożycia przez ludzi.

W sumie, wyniki projektu wskazują, że instalacje produkujące wodę jako produkt dodatkowy wobec ciepła lub chłodzenia mogą przyczyniać się do rozwoju energii odnawialnej. Rozwiązanie to może uruchomić proces stosowania technologii dyfuzji energii słonecznej w krajach Morza Śródziemnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę