Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

KEINS — Wynik w skrócie

Project ID: 506022
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Włochy

Wiedza w służbie biznesu

Dogłębna analiza przedsiębiorczości, innowacyjności oraz różnego rodzaju współpracy społecznej i zawodowej, u których podstaw leży wiedza, może pomóc w opracowaniu polityki, która wesprze rozwój biznesu.
Wiedza w służbie biznesu
Rozwijająca się w Europie gospodarka oparta na wiedzy pozwala uzyskać firmom z naszego kontynentu przewagę nad konkurencją z innych części świata. Jednym z obszarów wspierających rozpowszechnianie tego zjawiska jest przedsiębiorczość oparta na wiedzy.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Przedsiębiorczość oparta na wiedzy: innowacyjność, współpraca i systemy" (KEINS) było badanie przedsiębiorczości w kontekście rozpoczynania działalności, przedsiębiorczości korporacyjnej oraz przedsiębiorczości akademickiej. Po zbadaniu roli współpracy, wymiany informacji, wynalazców ze świata nauki oraz powiązań społecznych opracowano na nowo koncepcje przedsiębiorczości opartej na wiedzy, przeanalizowano powiązania z innowacyjnością oraz nakreślono zalecenia w zakresie polityki.W ramach projektu KEINS przeanalizowano znaczenie, funkcje, uwarunkowania akademickie oraz postępy w dziedzinie europejskiej przedsiębiorczości opartej na wiedzy, przy czym skoncentrowano się między innymi na biotechnologii, elektronice oraz wytwórczości. Uzyskano istotne informacje dotyczące kontekstu działalności przedsiębiorców, które mogą okazać się bardzo cenne dla podmiotów odpowiedzialnych za wyznaczanie polityki.

W ramach projektu zastosowano różne metodologie, w tym przeglądy literatury, analizy studiów przypadków z poszczególnych sektorów, a także analizy porównawcze i ilościowe. Takie podejście ułatwiło sprecyzowanie roli nauki, technologii, innowacyjności oraz instytucji we wspieraniu przedsiębiorczości. Projekt KEINS przetarł również szlak do wykorzystania danych patentowych z informacji o poszczególnych wynalazcach oraz podmiotach ubiegających się o nadanie patentu, co rzuciło więcej światła na przedsiębiorczość akademicką oraz sieci współpracy badawczej.

Dzięki temu partnerzy projektu KEINS zbadali przedsiębiorczość w kontekście wiedzy, działań edukacyjnych, współpracy biznesowej oraz instytucji. Zdefiniowali przedsiębiorczość przez pryzmat tworzenia nowych firm, nowych technologii w małych przedsiębiorstwach oraz puli zasobów naukowców akademickich.

Uzbrojeni w cenne wyniki tych dogłębnych analiz, partnerzy projektu KEINS wspomogli tworzenie polityki, aby pobudzić innowacyjność i konkurencyjność. Poddali analizie skutki współpracy badawczej i technologicznej dla przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz zbadali ich wpływ w niespotykany wcześniej sposób. W ramach projektu nakreślono również, jaki wpływ na przedsiębiorczość opartą na wiedzy mają krajowe lub regionalne systemy innowacyjności.

Te analizy, wyniki i zalecenia mogą przyczynić się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i przybliżyć Europę do realizacji celu, którym jest silna gospodarka oparta na wiedzy. Pomogą również we wspieraniu innowacyjności w nowych firmach, co przyniesie niezliczone korzyści dla gospodarki i przemysłu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę