Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IKINET — Wynik w skrócie

Project ID: 506242
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Włochy

Zniwelować różnice w kompetencjach europejskiego przemysłu

Uczestnicy europejskiego projektu sporządzili wytyczne dotyczące zniwelowania różnic kompetencji pomiędzy słabiej rozwiniętym regionami a regionami najbardziej zaawansowanymi.
Zniwelować różnice w kompetencjach europejskiego przemysłu
Celem projektu "Międzynarodowe sieci wiedzy i innowacji na rzecz integracji europejskiej, spójności i rozszerzenia" (Ikinet) było określenie czynników sprzyjających rozwojowi wiedzy oraz barier uniemożliwiających zwiększanie kompetencji. Projekt skupiał się na czynnikach utrudniających przekazywanie informacji do innych klastrów oraz strategiach wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w sektorze średnich technologii do pozyskiwania wiedzy w kontekście struktur globalnych.

Wybrano siedem regionów reprezentujących szereg scenariuszy globalnej konkurencji. Po jedne stronie skali znalazł się region Ile de France, jako jeden z najbardziej zaawansowanych obszarów metropolitalnych z dużą bazą badawczo-rozwojową, a po drugiej Śląsk, będący przykładem regionu zapóźnionego, o długich tradycjach przemysłowych i problemach wynikających z konieczności restrukturyzacji kopalń.

MŚP rozpatrywano jako klastry, w których wiedza jest rozwijana w określonych geograficznie ramach. Zgodnie z tym systematycznym podejściem, następnie dochodzi do tworzenia się sieci wiedzy i nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi i zewnętrznymi, dzięki której rozwijane są wewnętrzne kompetencje tych podmiotów.

Uczestnicy projektu Ikinet podkreślają, że musi dojść do zmiany kultury korporacyjnej, by promowała wymianę i rozwijanie wiedzy. Aby wspierać ten proces, potrzebne jest kształcenie formalne i programy uczenia się przez całe życie.

Podkreślając znaczenie edukacji, badacze zalecają, by polityka UE koncentrowała się na wspieraniu centrów kompetencji jako pośredników między MŚP. Ponadto centra kompetencji w regionach zapóźnionych powinny być finansowane ze środków publicznych i prywatnych, aby wspierać współpracę pomiędzy regionami i obszarami wiedzy.

Do zachęcania nowych firm do uczestnictwa w takich centrach można wykorzystać strategiczne projekty wiodące. Badacze sugerują także, aby priorytet miały projekty, w których MŚP sektora średnich technologii współpracują z uczelniami i usługami zaawansowanych technologii.

Sektor średnich technologii ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy, ponieważ ma największy udział w europejskim eksporcie wyrobów przemysłowych. Odpowiada też za najwyższy wzrost eksportu europejskiego na rynki światowe. Propozycje projektu Ikinet dotyczące ułatwiania wymiany wiedzy pomiędzy MŚP mogą tylko zwiększyć potencjał tego sektora.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę