Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INDEX — Wynik w skrócie

Project ID: 505450
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Cofanie zjawiska pustynnienia

Poprzez nowy zestaw wskaźników wczesnej oceny służących do pomiaru pogorszenia się jakości gleby i oceny pustynnienia, europejska inicjatywa skupiła się na stworzeniu narzędzi, które wykraczają poza proste szacunki, prowadząc do remediacji.
Cofanie zjawiska pustynnienia
Niemal każdego dnia pojawiają się nowe informacje o wzroście pustynnienia na naszej planecie oraz o pogarszającej się jakości gleby, zjawisku, które powoduje nasilenie się globalnego ocieplenia i zagraża naszemu środowisku. Jednakże, te kontrowersyjne raporty z całego świata ukazują i oceniają warunki w bardzo różny sposób, zwracając uwagę na potrzebę ujednoliconego zestawu standardów na rzecz stworzenia celniejszego obrazu.

W ramach projektu finansowanego przez UE "Wskaźniki i progi pustynnienia, jakości gleby i remediacji" (INDEX) podjęto się wyzwania polegającego na opracowaniu wskaźników oceny utraty gleby, stopnia zasolenia, społeczności roślinnych i innych cech związanych z pustynnieniem. Zgodnie z tematycznym obszarem podpriorytetowym 6PR dotyczącym globalnych zmian i ekosystemów (GCE), uczestnicy projektu badali pustynnienie i degradację gleby, by móc opracować nowy zestaw realnych wskaźników, które pozwoliłyby na dokładne monitorowanie związanej z tym zmiany klimatu.

Zespół projektu zauważył, że istniejące wskaźniki są z reguły przydatne do monitorowania status quo w perspektywie długofalowej i mogą pomóc w ocenie kryzysowej. Jednak wskaźniki te nie są sprzyjające zapobieganiu ryzyka i remediacji pustynnienia.

Równocześnie, wiele szanujących się organizacji, co odzwierciedla Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD), podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia skuteczniejszych wskaźników i bardziej opłacalnych systemów wczesnego ostrzegania. W związku z tym w ramach projektu INDEX zgromadzono wiedzę z poprzednich inicjatyw i badań w celu określenia wskaźników, które mają zastosowanie do różnych skal czasu i wielkości lądów. Specjalnie zaprojektowano wskaźniki, które badają jakość ekologiczną gleby nie zaś jedynie poziomy zasobów wodnych, włączając m. in. takie dyscypliny, jak biologia molekularna, różnorodność genetyczna, dynamika enzymów, fizyka gleby i reologia.

Przyjmując bardziej holistyczne podejście do opracowania wskaźników, zespół projektu przez ponad dwa lata gromadził próbki z różnych lokalizacji, aby stworzyć zestaw parametrów wykraczających poza te klasyczne będące w użyciu. Parametry te następnie przetestowano pod kątem ich wykonalności, otwierając możliwości dla bardziej skutecznych środków oceny jakości gleby. Ostatecznie, wiodąca rola UE w tej dziedzinie powinna zapewnić państwom z całego świata dostęp do nowych, ustandaryzowanych parametrów, które pomogą rozwiązywać problem degradacji gleby i pustynnienia oraz mu zapobiegać.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę