Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MREFS — Wynik w skrócie

Project ID: 506099
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Niemcy

Żywność daje do myślenia

Gromadzenie danych uzyskiwanych w ramach nauki o żywności, pochodzących z różnych projektów unijnych, a następnie udostępnianie ich poprzez różne środki przekazu pomoże w promowaniu najnowszych osiągnięć w tej istotnej dziedzinie.
Żywność daje do myślenia
W obrębie UE jest prowadzona spora liczba projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności , zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii; badania te nie są jednak skonsolidowane, co uniemożliwia wykorzystanie ich pełnego potencjału. Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi "Multimedialna skarbnica wiedzy na temat nauki o żywności: produkcja, jakość i bezpieczeństwo" (MREFS) udało się pokonać tę przeszkodę poprzez promowanie najnowszych osiągnięć za pośrednictwem różnych kanałów medialnych. W ramach projektu promowano wymianę między naukowcami i zainteresowanymi stronami, co zadecydowało o dostarczeniu ogólnie zrozumiałych informacji, które z łatwością mogły być wykorzystane na potrzeby szkoleniowców, mediów i opinii publicznej poprzez kilka różnych inicjatyw.

Jedna z tych inicjatyw polegała na zorganizowaniu kilku spotkań fokusowych wzmacniających interakcję między obywatelami a naukowcami. Pod uwagę wzięto potrzeby organizacji pozarządowych (NGO), mediów i środowiska akademickiego. Zbadano również teorię i praktykę na polu komunikacji, a zwłaszcza w odniesieniu do przekazywania informacji na temat kwestii związanych z zagrożeniami.

Wraz z rozpoczęciem projektu MREFS uruchomiono także stronę internetową, której celem było przekazywanie zasadniczych informacji, ze specjalnym naciskiem na projekty unijne związane z bezpieczeństwem żywności i zagrożeniami zdrowotnymi. Strona stała się ważnym punktem informacyjnym dla działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa żywności.

Kolejnym kluczowym osiągnięciem projektu było skoordynowanie działań instytucji naukowych i zespołów projektowych UE w celu wyprodukowania filmów edukacyjnych dotyczących kwestii będących przedmiotem zainteresowania społeczeństwa i środowiska naukowego. Do tych kwestii należały cukrzyca, astma, profilowanie metaboliczne oraz żywność genetycznie zmodyfikowana.

Na koniec utworzono sieć szybkiego reagowania w celu wsparcia grup użytkowników projektu. Udało się to osiągnąć dzięki opartemu na interfejsie sieciowym nowatorskiemu narzędziu promującemu współpracę miedzy naukowcami, nauczycielami i studentami.

Projekt MREFS przyniósł wiele korzyści. Skutecznie zmniejszono dystans między naukowcami a innymi zainteresowanymi stronami, co wpłynęło również na zdefiniowanie równowagi między zagrożeniami a korzyściami związanymi z nowymi produktami żywnościowymi. Dzięki promowaniu biotechnologicznych rozwiązań rolniczych i żywnościowych zwiększono konkurencyjność Europy oraz utworzono znakomitą bazę wiedzy na temat nauk o żywności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę