Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomocna dłoń dla starszych

Istnieje pilna potrzeba poprawy jakości odżywiania starzejącej się populacji Europy. W ramach przeprowadzonej ostatnio inicjatywy UE poczyniono znaczące postępy w kierunku realizacji tego celu.
Pomocna dłoń dla starszych
Odsetek osób starszych w Europe wzrasta i niezbędne jest opracowanie mechanizmów wspierania tej licznej grupy obywateli na wiele sposobów, począwszy od opieki zdrowotnej po odżywianie. Projekt finansowany przez UE Nutrisenex skupił się na jednym istotnym obszarze związanym ze starzejącymi się populacjami. Przyjrzał się aspektowi odżywiania osób starszych z myślą o poprawie jakości życia, obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej, zapobieganiu chorobom związanym z odżywianiem i promowaniu spożywania zdrowszej żywności.

Badając wymogi i niedostatki żywieniowe, a także brak odporności na choroby starszych obywateli, naukowcy mogli opracować zdrowe produkty spożywcze, które odpowiadają zmienionej percepcji sensorycznej i potrzebom starzejącej się populacji. W tym celu zespół zaczął od zgromadzenia bieżących badań na ten temat oraz identyfikacji zagadnień dotyczących przyszłych projektów.

Projekt zrzeszył europejskich naukowców i ekspertów z uniwersytetów, instytucji żywieniowych i przedstawicieli branży spożywczej w celu omówienia kwestii odżywiania u osób starszych, starzenia się, chemorecepcji, zmian w zakresie zdolności sensorycznych, doboru żywności i trybu życia. Jednocześnie przyjrzano się prawodawstwu w sprawie żywności na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, by ocenić mocne i słabe strony oraz obszary wymagające dalszych badań.

Co więcej, w ramach projektu Nutrisenex stworzono bazę danych producentów i wytwórców żywności, instytucji badawczych i agencji pozarządowych związanych z badaniami dotyczącymi odżywiania, żywności i aspektów gerontologicznych. Następnie opracowano raport w sprawie sposobu promowania żywności, która przyczynia się do poprawy dobrobytu i długiego życia osób starszych. W ramach projektu opracowano także wytyczne dla zainteresowanych stron zaangażowanych w opiekę domową, włączając kierownictwo instytucji pomocy społecznej, personel pielęgniarski, kucharzy i członków rodziny – wykonując krok, który będzie mieć pozytywny wpływ na odżywianie osób starszych.

Do najważniejszych punktów projektu Nutrisenex należy przedstawienie istotnych wniosków na temat badań i rozwoju technologicznego (RTD) o znaczeniu przemysłowym. Wyniki projektu rozpowszechniono za pośrednictwem witryny internetowej, warsztatów wymiany technologii, konferencji oraz targów handlowych. W obliczu gwałtownie starzejącej się populacji, stworzenie tak cennej bazy wiedzy i wszelkich towarzyszących zaleceń powinno być potraktowane priorytetowo.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę