Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INTACT — Wynik w skrócie

Project ID: 506803
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Dania

Globalne podejście do terapii celowanej hamującej szlak rozwoju nowotworu

Poznanie pełnej sekwencji oraz ekspresji białek ludzkiego gemomu stworzyło szansę na zbadanie zmian DNA i ich wpływu na komórki rakowe. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie tej wiedzy do opracowania terapii ukierunkowanych na szklaki rozwoju nowotworu.
Globalne podejście do terapii celowanej hamującej szlak rozwoju nowotworu
Projekt "Identyfikacja nowych celów dla terapii nowotworowej" (INTACT) miał na celu zastosowanie zaawansowanej technologii genomicznej i proteomicznej do identyfikacji, w drodze wysokowydajnych badań przesiewowych, nowych cząsteczek sygnałowych i celów, które warunkują przetrwanie komórek nowotworowych. Walidacja in vivo modeli przeszczepów heterogenicznych u myszy i ludzi w celu dokładnego odwzorowania warunków chorobowych mogłaby wówczas doprowadzić do opracowania nowych strategii terapeutycznych.

Finansowane ze środków UE konsorcjum złożone z zespołu najlepszych, interdyscyplinarnych naukowców połączyło siły z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP). Konsorcjum INTACT z powodzeniem dokonało fuzji wiedzy akademickiej z doświadczeniem komercyjnym w dziedzinie genetycznych badań przesiewowych i identyfikacji celów molekularnych dla terapii przeciwnowotworowej.

Naukowcy z projektu INTACT opracowali technologię badań przesiewowych na obecność retrowirusa, których wyniki wskazują na obecność konkretnego fenotypu komórkowego lub organizmu modelowego. Stąd wiadomo, że geny mają swój udział w tym, jak wygląda dany fenotyp. Ponadto, zebrano informacje na temat funkcjonalnej roli genów w powstawaniu specyficznych szlaków rozwoju nowotworu.

Jednym z bardziej znaczących osiągnięć było doprowadzenie do opracowania systematycznych badań przesiewowych utraty funkcji w komórkach ssaków. Zespół opracował również nowe techniki badań z wykorzystaniem interferencji RNA (RNAi) i techniki bar-code screening. Badanie z wykorzystaniem RNAi jest potężnym narzędziem, które pozwala kolejno wyłączać wybrane geny w komórce, w efekcie czego możliwe jest wskazanie specyficznego fenotypu lub utraty szlaku.

 Wykorzystując powyższe platformy technologiczne, naukowcy INTACT zidentyfikowali potencjalnie nowe onkogeny i geny supresorowe hamujące wzrost i podział komórki nowotworowej. Kolejnym obiecującym obszarem badań jest skrócenie telomeru i stabilność genomu. Przedmiotem badań prowadzonych przez zespół były geny i kaskady, o których wiadomo, że towarzyszą tworzeniu się nowotworu, w tym transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-beta), białko Rb, p53 i kompleks promujący anafazę (APC).

Projekt INTACT zwrócił uwagę na potrzebę identyfikacji genów docelowych dla leków w skali całego genomu. Wyniki stworzyły solidną platformę interwencji na rzecz rozwoju bardziej skutecznego, opartego na wiedzy programu leczenia nowotworów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę