Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CCPRB — Wynik w skrócie

Project ID: 503465
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Integracja badań na podstawie danych z biobanków w Europie

Informacje biologiczne uzyskane w modelach przedklinicznych wymagają walidacji na próbkach ludzkich. Inicjatywa finansowana przez UE na rzecz integracji europejskich biobanków i ustanowienia wspólnych zasad i procedur w zakresie zapewniania jakości może przyczynić się do poprawy stosowania przechowywanych w bankach próbek do celów badawczych.
Integracja badań na podstawie danych z biobanków w Europie
Biobanki stanowią ważne źródło zasobów próbek ludzkich tkanek, które wykorzystuje się w epidemiologii molekularnej, leczeniu raka i badaniach profilaktycznych. Aby zagwarantować wysoką jakość materiału, dostęp do danych patologicznych oraz potencjalną integrację z innymi bankami na terenie Europy, należy zastosować określone standardy.

Głównym celem projektu finansowanego przez UE "Kontrolowanie raka przy użyciu populacyjnych rejestrów i biobanków" (CCPRB) było utrzymanie i zintegrowanie największych europejskich biobanków. Istniejące bazy danych powiązano z rejestrami populacji w celu uzyskania statystyk dla potrzeb reprezentacyjnych i przypadków raka.

Dodatkowo sieć CCPRB stworzyła centrum analizy statystycznej na rzecz usprawnienia metodologii stosowanej w badaniach z wykorzystaniem biobanków oraz ustanowiła system zapewniania jakości. Poprawiło to jakość próbek, jak również wydajność zarządzania i koordynację. Aby zachować obszerne i jakościowe rejestry danych zdrowotnych, dla danych rejestrowych również ustanowiono systemy zapewniania jakości.

W ramach inicjatywy CCPRB promowano rozmaite wspólne międzynarodowe badania w oparciu o dane z biobanków oraz badania epidemiologiczne obejmujące ocenę dziedzicznego ryzyka zachorowalności na wiele odmian raka, w tym na raka płuc u bliźniąt i potomków pacjentów chorujących na raka płuc. Co ciekawe, te działania wykazały, że istnieją genetyczne czynniki warunkujące przeżywalność w przypadku raka, które wyraźnie różnią się od tych, które wiążą się z ryzykiem zachorowania na raka jako takim.

Dostarczając obszerną kolekcję próbek raka piersi, sieć CCPRB przeprowadziła badanie całego genomu, by zidentyfikować określone genetyczne czynniki warunkujące przeżywalność pacjentek chorych na tę odmianę nowotworu. Ponadto, przeprowadzono szereg wielkoskalowych badań asocjacyjnych w obrębie uczestniczących biobanków, dokonując oceny kandydujących SNP w ścieżkach sygnalizowania, metastazy, sygnalizowania komórkowego i ścieżek apoptozy.

Kolejnym znaczącym odkryciem dokonanym na podstawie próbek uzyskanych z biobanków było odkrycie częstej rekombinacji między genomami wirusa TT w surowicy matki w przypadku ciąż obarczonych białaczką dziecięcą.

W ramach projektu CCPRB stworzono bazę badań dla potrzeb populacyjnych potencjalnych badań w zakresie raka na wyjątkowo dużą skalę, a jednocześnie zdefiniowano i wdrożono europejskie standardy jakości. Oczekuje się, że te systemy zapewniania jakości usprawnią przyszłe zastosowanie próbek z biobanków w ramach badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę