Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DATAWOMSCI — Wynik w skrócie

Project ID: 509884
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Kobieca strona nauki

Kobiety-naukowcy i badacze w Europie, od Madame Curie po Rosalind Franklin, znacząco przyczyniły się do rozwoju światowej wiedzy. Ambitna inicjatywa UE zapewniła, nadal kontynuację tego trendu.
Kobieca strona nauki
Głównym celem europejskiego środowiska akademickiego i badawczego jest zachęcanie kobiet, aby dążyły to pozycji uznanych naukowców. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Badanie baz danych kobiet-naukowców" (Datawomsci) zbudowano znakomitą bazę danych oraz sieć, która pomaga osiągnąć ten cel.

Badacze uczestniczący w projekcie odwzorowali obecność istniejących baz danych w państwach członkowskich UE oraz badali sposób powiązania ich ze sobą. Równolegle w ramach projektu opracowano zalecenia w zakresie tworzenia baz danych i aktualizacji obecnie istniejących, przedstawiając także kilka dobrych praktyk, które zostały zgromadzonego w trakcie realizacji badań projektowych.

W dłuższej perspektywie bazy danych mogą wspierać uniwersytety i instytucje w promowaniu równości szans kobiet i mężczyzn, jak również we wspieraniu organizacji kobiecych oraz organizacji opieki w realizacji ich zadań. Mając to na uwadze, zespół projektu stworzył podręcznik do identyfikacji baz danych i przygotował kwestionariusz, aby pomóc zanalizować każdą bazę danych. Przeprowadzono również badanie czynników technologicznych i kwestii powiązanych z kontekstem baz danych w celu oceny wykonalności połączonej sieci.

Po zakończeniu tych zadań badacze projektu Datawomsci przedstawili swoje wnioski w raporcie, który został opublikowany na stronach internetowych uczestników projektu. Raport skutecznie wyróżnił istniejące sieci kobiet, a towarzyszyły mu zalecenia dotyczące rozwoju nowych baz danych. Wyniki zostały również rozpowszechnione wśród innych kluczowych interesariuszy na rzecz współpracy międzynarodowej, mobilności zawodowej i harmonizacji UE w tym zakresie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę