Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NENAMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 510363
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Słowacja

Europejska sieć jednolitych badań nanomateriałowych

Finansowani ze środków UE naukowcy połączyli siły, by zainicjować szeroko zakrojoną współpracę w zakresie badań nanomateriałowych. Konsorcjum starało się włączyć państwa członkowskie Unii Europejskiej, kraje kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące w tworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).
Europejska sieć jednolitych badań nanomateriałowych
Unia Europejska została utworzona przez Wspólnotę Europejską w 1993 roku wraz z ratyfikacją traktatu z Maastricht. Unia stanowi jedność gospodarczą i polityczną, która ma ważne implikacje dla rozwoju badań i technologii (RBT) w zakresie podziału środków, współpracy międzynarodowej i kształtowania polityki.

Obecnie UE liczy 27 państw członkowskich, w tym Nowe Niepodległe Państwa (NPN) byłego Związku Radzieckiego. Kraje kandydujące to te, które podlegają obecnie ocenie za spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UE. Kraje kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące z Europy południowo-wschodniej i innych regionów kwalifikują się do otrzymania finansowania UE na realizację badań.

Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Sieć SKK na rzecz materiałów nanostrukturalnych" (Nenamat) w celu zorganizowania współpracy między 10 stowarzyszonymi krajami kandydującymi (SKK) w dziedzinie nanomateriałów.

Konsorcjum dążyło również do rozszerzenia współpracy poza SKK poprzez włączenie państw członkowskich oraz innych w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej na polu nanomateriałów.

Cele tej współpracy obejmowały współdzielenie infrastruktury, monitorowanie wspólnych interesów, poprawę kształcenia i rozwoju umiejętności w tej dziedzinie, a także stworzenie programu badań.

Działania w ramach programu Nenamat doprowadziły do ustanowienia dwóch podgrup z reprezentantami głównej grupy projektowej. Pierwsza objęła w dużym stopniu dziedzinę fizyki teoretycznej powiązaną z nanotechnologią oraz aktywnie organizowała warsztaty i szkoły letnie. Druga była związana z nowymi materiałami i rozwojem technologii, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dalsza współpraca między krajami kandydującymi do UE, potencjalnymi kandydatami oraz państwami członkowskimi UE powinna umożliwić UE wykorzystanie niesamowitego kapitału ludzkiego w tak zróżnicowanym kulturowo i technologicznie krajobrazie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę