Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INTEGRATING-ACC — Wynik w skrócie

Project ID: 510433
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

W kierunku integracji badań

Wsparcie najnowszych państw członkowskich UE do udziału w projektach badawczych będzie oznaczać w perspektywie długoterminowej lepszą integrację i silniejszą gospodarkę opartą na wiedzy w Europie.
W kierunku integracji badań
Podejmowane są nieustanne wysiłki mające na celu zachęcenie przyszłych państw członkowskich UE, tj. stowarzyszonych krajów kandydujących (SKK), do uczestnictwa w projektach finansowanych w ramach programów ramowych UE. Szczególnym bodźcem w tym kierunku jest finansowany ze środków UE projekt Integrating-ACC, którego założeniem była realizacja tego celu poprzez lepszą współpracę sieci oraz krajowych punktów kontaktowych (KPK).

Projekt zgromadził naukowców i instytucje z 10 nowych państw członkowskich UE i SKK, koncentrując się na wzmocnieniu projektów badawczych i sieci doskonałości w zakresie zrównoważonego rozwoju, globalnych zmian i ekosystemów. Zapewnił, aby KPK z 22 krajów promowały szósty program ramowy (6PR) w swoich krajach i pomagały przezwyciężać bariery dla uczestnictwa.

Aby osiągnąć swoje cele, projekt Integrating-ACC promował możliwości badawcze nowych i przyszłych państw członkowskich UE, organizując dni informacyjne dla KPK oraz wzmacniając ich zdolności tworzenia sieci. W jego ramach odwzorowano również sieci badawcze w Europie w celu wzmocnienia baz danych KPK, a także opracowano wytyczne dla KPK w celu zwiększenia udziału w projektach 6PR. Uwzględniało to szersze działania reklamujące KPK zainteresowanym stronom i potencjalnym uczestnikom projektów, jak również wymianę najlepszych praktyk w celu zwiększenia efektywności KPK.

Poprzez wszystkie te inicjatywy projekt uznano za bardzo udany, ponieważ pomógł zwiększyć uczestnictwo w projektach 6PR. Pomógł on również przygotować się do zwiększonego uczestnictwa w 7PR, integrując SKK i nowe państwa członkowskie w ramach unijnych projektów w sposób bardziej regularny i efektywny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę