Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Klonowanie zwierząt w UE

Perspektywa przekształcenia procesów klonowania zwierząt gospodarskich w działalność komercyjną uwidoczniła brak wytycznych i przepisów związanych z zarządzaniem ryzykiem. Kwestią tą zajęło się europejskie konsorcjum, za sprawą którego przeprowadzono analizę technicznych, prawnych i etycznych aspektów klonowania, a następnie sformułowano zalecenia dotyczące prawodawstwa UE.
Klonowanie zwierząt w UE
Dzisiaj klonowanie, czyli tworzenie identycznej kopii danego organizmu, przeprowadza się w obrębie placówek naukowych i biomedycznych w celu opracowania nowych leków i sposobów leczenia. Być może w przyszłości będzie się wykorzystywać klonowanie w działalności rolniczej, jednak do tej pory nie było to możliwe ze względu na brak wiedzy, techniki i regulacji prawnych.

Na poziomie europejskim klonowanie zwierząt podlega skomplikowanej plątaninie niebezpośrednich przepisów, które obejmują jedynie działalność naukową i biomedyczną. Gdy przystąpimy do klonowania zwierząt w sektorze rolniczym, nie będziemy dysponowali konkretnymi rozwiązaniami prawnymi gwarantującymi zachowanie bezpieczeństwa ludzi i dobrostanu zwierząt. Stosunek opinii publicznej do kwestii ryzyka dotyczącego klonowania zwierząt i wykorzystania pochodnych produktów jest kolejną sprawą wymagającą działań.

Zasadniczym celem finansowanego ze środków UE projektu Cloning IN Public było opracowanie zaleceń dotyczących europejskich regulacji prawnych i wytycznych obejmujących klonowanie zwierząt gospodarskich oraz związaną z tym działalność badawczą. Do celów projektu należało również rozpowszechnienie informacji dotyczących powyższych kwestii wśród opinii publicznej i zainteresowanych stron.

Zakres tematyczny projektu obejmował rolnicze i biomedyczne zastosowania klonowania zwierząt gospodarskich. Jeśli chodzi o sektor rolniczy, klonowanie może być wykorzystane jako narzędzie w hodowli zwierząt gospodarskich. Co do badań biomedycznych, sklonowane zwierzęta mogą być wykorzystane w celach badawczych jako identyczne pod względem genetycznym modele lub jako bioreaktory produkujące wartościowe białka.

Partnerzy projektu Cloning IN Public sporządzili szereg raportów dotyczących technicznych, prawnych i etycznych aspektów klonowania zwierząt gospodarskich i zorganizowali międzynarodowe warsztaty, konferencje i spotkania, których celem było upublicznienie najważniejszych informacji. Ostatecznym rezultatem było przygotowanie sprawozdań zawierających zalecenia dla Komisji Europejskiej w kwestii przyszłego uregulowania spraw związanych z technologią oraz wskazujących na problemy i oczekiwania dotyczące najważniejszych technologii.

W dodatkowych raportach oceniono obecne ramy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej oraz przestudiowano różne postawy względem uregulowania spraw technologicznych. Oprócz tego przeprowadzono analizę społecznego odbioru klonowania zwierząt gospodarskich i wyartykułowano różne problemy etyczne. Wszystkie zalecenia zostały przesłane do Komisji w ramach działań podsumowujących projektu.

Dzięki wysiłkom zespołu projektu Cloning IN Public opracowano bardzo potrzebne sprawozdanie dotyczące prawodawstwa europejskiego związanego z klonowaniem zwierząt. Sporządzono odpowiednie zalecenia odnoszące się do kwestii etycznych i zapewniające społeczne przyzwolenie dla wykorzystania technik klonowania w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę