Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERAPHARM — Wynik w skrócie

Project ID: 511135
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Negatywny wpływ farmaceutyków na środowisko

Niepokój związany z obecnością farmaceutyków w środowisku naturalnym spowodował, że podjęto szereg badań nad dalszymi losami i skutkami obecności tych bioaktywnych substancji w środowisku. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu "Farmaceutyki: ocena ryzyka środowiskowego" (Erapharm) przeanalizowano dotychczas niezbadane drogi narażenia, w tym środowisko wodne i lądowe.
Negatywny wpływ farmaceutyków na środowisko
Zespołowi projektu Erapharm udało się poszerzyć dotychczasową wiedzę i usprawnić procedury oceny ryzyka środowiskowego (ERA) farmaceutyków dla ludzi i zwierząt, bazując na unijnych ramach regulacyjnych oraz na wynikach wcześniejszych projektów. Badacze wykorzystali informacje zgromadzone podczas badań nad ssakami, aby opracować oceny ryzyka środowiskowego oraz aby określić, jak najlepiej oceniać i modelować stałą obecność farmaceutyków w środowisku. Partnerzy projektu wskazali również, w jaki najlepszy sposób można identyfikować farmaceutyki wysokiego ryzyka oraz oceniać skutki i poziom ryzyka związany z obecnością produktów poddanych transformacji w środowisku naturalnym.

Do oceny stopnia narażenia na negatywne skutki działania farmaceutyków przeznaczonych dla ludzi i zwierząt wykorzystano techniki chemii analitycznej dla radioznaczonych i nieradioznaczonych związków oraz modele komputerowe. Opracowano specjalne techniki analityczne, dzięki którym naukowcy byli w stanie przebadać działanie wybranych farmaceutyków w wodzie, glebie, nawozie, tkance bezkręgowców i rybim osoczu. Techniki te umożliwiły przeprowadzenie badań laboratoryjnych nad sorpcją, transformacją i biodegradacją w wodzie, osadach, glebie i osadzie kanalizacyjnym. Wyniki tych badań posłużyły za podstawę do opracowania zaleceń dotyczących tego, jak najlepiej usprawnić istniejące wytyczne dla oceny dalszych losów farmaceutyków w środowisku.

Opracowano również techniki służące do przeprowadzania wstępnej oceny zagrożenia ze strony farmaceutyków. Badacze wykorzystali szereg testów biologicznych, aby zbadać wybrane betablokery dla związków przeznaczonych dla ludzi i zwierząt do zwalczania pasożytów zwierząt. Przetestowano również metody służące do określania wpływu na kultury bakterii lądowych i wodnych oraz możliwości wypracowania odporności w związku z niskopoziomowym i długotrwałym narażeniem na działanie farmaceutyków. Metody te zostały zastosowane w badaniach nad różnymi rodzajami antybiotyków testowych.

Członkowie konsorcjum przygotowali ponadto referat podsumowujący ich zalecenia dotyczące oceny stopnia ryzyka farmaceutyków. Przedstawiono wspólnie opracowaną ocenę ryzyka farmaceutyków, wykorzystując dostępne dane pozaśrodowiskowe oraz szczególne właściwości farmaceutyków, takich jak substancje biologicznie czynne. Partnerzy projektu położyli fundamenty pod program, który umożliwi przeprowadzenie szybkiej i oszczędnej oceny ryzyka produktów transformacji.

Prace przeprowadzone przez partnerów projektu Erapharm pomogą poprawić jakość życia obywateli UE, umożliwiając naukowcom bardziej dogłębne zrozumienie tego, w jaki sposób farmaceutyki dostają się do środowiska lądowego i wodnego, jakim podlegają transformacjom oraz jakie zagrożenie mogą stanowić.I principali risultati del progetto Erapharm sono stati pubblicati in un'edizione speciale della rivista ''Integrated Environmental Assessment and Management'' (Vol. 6, Suppl. 1 (2010), p. 511-613.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę