Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Transgraniczne rezerwaty morskie dla potrzeb Afryki Wschodniej

W projekcie Transmap opracowano podstawy naukowe na rzecz tworzenia serii sieci transgranicznych morskich obszarów chronionych (MPA) wzdłuż wybrzeża Afryki Wschodniej. Uzyskana wiedza związana była z typem, wielkością i umiejscowieniem zasobów, które byłyby dostępne z ekologicznego punktu widzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu ich zrównoważonego wykorzystania oraz przyszłego rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Transgraniczne rezerwaty morskie dla potrzeb Afryki Wschodniej
Punkt odniesienia określono w celu zidentyfikowania luk w wiedzy i uniknięcia powielania działań. Określenie punktu odniesienia wiązało się ze zgromadzeniem istniejących informacji i baz danych, a także sporządzeniem map typów siedlisk i wykorzystania obszarów przybrzeżnych zarówno na lądzie, jak i na morzu. Przeprowadzono także analizę biofizyczną, aby wskazać obszary wysokiej bioróżnorodności i zidentyfikować gatunki i siedliska mające szczególne znaczenie dla ich ochrony.

Naukowcy przeprowadzili badanie społeczno-ekonomiczne i ocenili źródła dochodów dostępne dla lokalnych społeczności pochodzące z zasobów naturalnych, a także wymogi społeczno-ekonomiczne. Zrealizowano to przy użyciu analiz regionalnych, krajowych i lokalnych.

Partnerzy projektu zbadali kwestię zarządzania, oceniając ramy instytucjonalne, prawne i polityczne w zakresie tworzenia i zarządzania MPA. Przeprowadzono także badania w zakresie harmonizacji różnych systemów ramowych na rzecz tworzenia transgranicznych strategii rozwoju. Zbadano także alternatywne scenariusze MPA obejmujące różne obszary geograficzne oraz szereg miejsc docelowych wymagających ochrony.

Informacje posegregowane w ramach projektu Transmap wykorzystano do produkcji tematycznych map systemu informacji geograficznej (GIS) badanego obszaru; obejmowały one mapy różnego rodzaju siedlisk przybrzeżnych opracowane w oparciu o teledetekcję satelitarną. Działania te pozwoliły użytkownikom zaobserwować zmiany dotyczące szeregu ekosystemów, cech geograficznych, a także granic politycznych i administracyjnych.

Projekt Transmap stanowi punkt odniesienia dla przyszłych inicjatyw badawczych i zaleceń w zakresie polityki, które pomogą w ukształtowaniu transgranicznej sieci zasobów na terenie Afryki Wschodniej. Zasoby te przyniosą wielkie korzyści zarówno środowisku naturalnemu w regionie, jak i miejscowej ludności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę