Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOLOGUE — Wynik w skrócie

Project ID: 516883
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Dialog nanotechnologiczny

Zrzeszenie ekspertów, podmiotów przemysłowych, konsumentów i ogółu społeczeństwa jest kluczem do podkreślenia znaczenia nanotechnologii i rozwiania wszelkich negatywnych wyobrażeń na temat tej dziedziny.
Dialog nanotechnologiczny
Nanotechnologia jest stosunkowo nową nauką, która może stanowić ważny filar europejskiego frontu technologicznego. Jednak europejscy obywatele są podejrzliwi wobec tej kontrowersyjnej technologii i jej możliwych skutków, co wzywa do poprawy komunikacji w celu właściwego zbadania tej dyscypliny. Wyzwanie to podjęto w ramach finansowanego ze środków UE projektu Nanologue.

Projekt miał na celu podkreślenie korzyści i skutków wynikających z nanotechnologii, a także wyjaśnienie zagadnień etycznych, społecznych i prawnych związanych z zastosowaniem nanotechnologii, wspieranie dialogu między społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami. Projekt Nanologue dokumentował na bieżąco informacje na temat pewnych zastosowań nanotechnologii będących w trakcie realizacji, w szczególności w dziedzinie medycyny, materiałów, energii i nauk przyrodniczych. Zweryfikowano powiązane aspekty etyczne, społeczne i prawne oraz ustanowiono neutralną platformę dialogu.

Inicjatywa ta uwzględniła wywiady z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i naukowcami w celu uzasadnienia wniosków, opinii i innych istotnych kwestii. Objęła także sformułowanie trzech scenariuszy dotyczących przyszłości nanotechnologii, w wyniku czego powstała publikacja zatytułowana "Musimy porozmawiać: przyszłość nanotechnologii".

Wreszcie zespół projektowy stworzył "Nanometr" do oceny wpływu nanotechnologii na społeczeństwo, mierzący poziom akceptacji i postępu w tej kwestii. Wszystkie te kroki przyczynią się do poprawy stopnia akceptacji zastosowań nanotechnologii oraz podkreślenia możliwości ekonomicznych, które mogłyby znacznie pobudzić europejską gospodarkę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę