Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europa jednoczy się w walce z nowotworami pochodzenia środowiskowego

W ramach sieci doskonałości (NoE) obejmującej 13 europejskich partnerów zajmujących się nowotworami pochodzenia środowiskowego stworzono zintegrowaną platformę wymiany materiałów, danych i wiedzy. Działania te powinny przyczynić się do wyjaśnienia roli odżywania i predyspozycji genetycznych w chorobach nowotworowych.
Europa jednoczy się w walce z nowotworami pochodzenia środowiskowego
Pomimo wielu wysiłków naukowców, określenie zależności między zachorowaniem na nowotwory pochodzenia środowiskowego, odżywianiem a indywidualną podatnością było trudne ze względu na fragmentaryzację wyników badań i brak koordynacji finansowania prac badawczych. Ma to negatywny wpływ na działalność badawczą. Aby poprawić spójność i koordynację działań badawczych w dziedzinie biomarkerów i molekularnej epidemiologii nowotworowej w całej UE, zainicjowano sieć doskonałości ECNIS.

Głównym celem finansowanej ze środków UE sieci "Ryzyko rozwoju nowotworów pochodzenia środowiskowego, odżywianie i indywidualna podatność" (ECNIS) było zgromadzenie całej istniejącej wiedzy na temat nowotworów pochodzenia środowiskowego oraz wsparcie budowy zintegrowanej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Naukowcy zebrali dane pochodzące z różnych badań populacyjnych, tworząc bazę danych "Epidemiologia molekularna i rak" (MEC). Informacje te miały posłużyć do oceny wpływu różnych czynników środowiskowych i innych na ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Stworzono także elektroniczną platformę służącą do przechowywania i korzystania z cyfrowych dokumentów dotyczących zagrożeń środowiskowych w kontekście raka (http://ecnis.openrepository.com). Przygotowano wykaz badań doświadczalnych i terenowych na temat tworzenia, walidacji i stosowania biomarkerów narażenia na środowiskowe czynniki karcynogenne i podatności genetycznej oraz biomarkery dotyczące odżywiania i trybu życia.

Uczestnicy projektu ECNIS określili luki w dostępnych danych, przedstawili propozycje udoskonalenia istniejących technik oraz rozpowszechnili odpowiednie informacje wśród zainteresowanych stron i polityków. Wspomagając wykorzystanie wspólnych zasobów i nowych badań, projekt położył teoretyczne i praktyczne podwaliny pod unifikację europejskich działań w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę