Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Projekt SUN na rzecz naturalnego piękna Afryki Zachodniej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SUN zebrano lokalnych i międzynarodowych specjalistów, którzy pracowali nad zbudowaniem podstaw dla zarządzania roślinnością w Afryce Zachodniej. Lepsze relacje między naukowcami i zainteresowanymi stronami są szansą na powstrzymanie dalszego pogarszania się stanu cennych ekosystemów.
Projekt SUN na rzecz naturalnego piękna Afryki Zachodniej
Naturalna roślinność cechującej się klimatem półsuchym Afryki Zachodniej ma ogromne znaczenie dla lokalnych ekosystemów oraz miejscowej ludności. Niestety, nieudolne zarządzanie i niezrównoważone użytkowanie wpływają na szybkie pogarszanie się stanu roślinności.

Aby odwrócić tę destrukcyjną tendencję wyniszczającą niezwykle ważne zasoby, uruchomiono duży projekt finansowany ze środków UE, skupiający różne instytucje z Europy i Afryki Zachodniej. Założeniem projektu "Narzędzia z zakresu zarządzania i zrównoważonego wykorzystania naturalnej roślinności w Afryce Zachodniej" (SUN) było połączenie globalnych inicjatyw, danych naukowych i informacji na temat realiów życia w Afryce w celu zaproponowania praktycznych rozwiązań.

Zespół projektu SUN dążył do opracowania nowych narzędzi i jednolitej strategii zarządzania, co poprawiłoby zrównoważone wykorzystanie naturalnej roślinności. Aby opracować rozwiązanie umożliwiające zrównoważony wzrost gospodarczy, naukowcy wzięli pod uwagę dynamikę roślinności i czynniki przyczynowe, a także polityki i instrumenty ekonomiczne.

W celu zbadania wpływu człowieka na fitoróżnorodność skonstruowano odpowiednie modele, wykorzystując do tego dane z map roślinności występującej w obrębie użytkowanych gruntów i obszarów chronionych. Podsumowując, aby zidentyfikować i objąć ochroną zagrożone tereny i siedliska, naukowcy próbowali zrozumieć dynamikę roślinności i czynniki stojące za obecną sytuacją.

Korzystając z indeksów uwzględnionych w badaniu, przygotowano mapy pokazujące zmiany roślinności w latach 1982-2008. Do skorelowania zmian dotyczących roślin ze schematami poziomu temperatur i opadów wykorzystano takie elementy, jak szczytowy moment okresu wegetacyjnego, zieloność, długość sezonu i kształt profilu fenologicznego.

Obszerna baza danych, dostępna pod adresem http://www.westafricanvegetation.org/, zawiera informacje fitosocjologiczne oraz dane dotyczące drzew (dane dendrometryczne), a także listy gatunków roślin. Sieć danych dotyczących roślinności, przystosowana do trybu offline, a zatem do zastosowań terenowych – sytuacji, w których połączenie internetowe może być wolne, pozwala zarejestrowanym użytkownikom na przesyłanie zbiorów danych.

Serwer z mapami SUN ułatwia użytkownikom wykorzystanie informacji przestrzennych na terenach Afryki Zachodniej, objętych projektem SUN, i załadowanie ich do systemów informacji geograficznej (GIS) w celu dalszego przetwarzania. Broszura projektu SUN dotycząca krajów zawiera ogromną ilość informacji – na temat miast i wiosek, roślinności, geologii oraz gleby, a także ograniczeń administracyjnych.

Zespół projektu SUN utworzył dużą platformę informacyjną dla potrzeb zrównoważonego zarządzania roślinnością w Afryce Zachodniej. Osiągnięcia projektu SUN zostaną ugruntowane dzięki danym pochodzącym z innych projektów. Za jeden z kluczowych przykładów może służyć regularna aktualizacja serwera z mapami SUN przy użyciu danych gromadzonych w ramach przedłużonej inicjatywy siódmego programu ramowego (7PR) "Zrozumienie i zwalczanie pustynnienia w celu zmniejszenia jego wpływu na usługi ekosystemowe" (Undesert).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę