Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PSX2 — Wynik w skrócie

Project ID: 44594
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Włochy

Społeczeństwo w badaniach biotechnologicznych

Podejmowane w ostatnim czasie działania dotyczące zbliżenia społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu biotechnologicznego przyczyniają się do poznania i uwzględnienia opinii Europejczyków w ważnych kwestiach, takich jak inżynieria genetyczna.
Społeczeństwo w badaniach biotechnologicznych
Społeczeństwo często czuje się bezradne wobec nowych kontrowersyjnych biotechnologii w rodzaju genetycznie modyfikowanych roślin i żywności. Celem finansowanego ze środków UE projektu PSX2 było zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w procesy naukowe i technologiczne dotyczącej tej dziedziny.

Aby zintensyfikować dialog między społeczeństwem i przemysłem biotechnologicznym, w ramach projektu PSX2 stworzono platformę do wymiany wiedzy i debaty ze społeczeństwem obywatelskim i jego organizacjami. Projekt był skierowany do organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO) i innych zainteresowanych stron w Austrii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie. Wśród CSO znalazły się związki producentów rolnych, organizacje ochrony środowiska, organizacje sprawiedliwości społecznej i organizacje kościelne.

W ramach projektu przeprowadzono liczne wywiady z zainteresowanymi stronami w celu wypracowania nowych hipotez. Następnie opublikowano podręcznik pt. "Participation in science and scientific participation. The role of civil society organisations in decision-making about novel developments in biotechnologies" (Uczestnictwo w nauce i uczestnictwo naukowe. Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących nowych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii). Podręcznik oparto na wynikach wywiadów i powiązanych studiach przypadków.

Według badań PSX2 większość CSO jest zainteresowanych dialogiem, ale nie dysponuje odpowiednimi narzędziami i zasobami do jego nawiązywania. Wywiady pokazały, że CSO chcą zmiany kształtu relacji między nauką a społeczeństwem, szczególnie że polityka zwykle bardziej koncentruje się na relacjach między nauką i przemysłem, zaniedbując nieco społeczeństwo obywatelskie. CSO wzywają także do ponownego przeanalizowania sposobu, w jaki nauka napędza innowacje, tak aby uczynić cały proces bardziej uczciwym i przejrzystym.

Na podstawie tych obserwacji uczestnicy projektu nawołują do zaangażowania CSO na wczesnym etapie procesu badawczego w celu zwiększenia ich wkładu we wszystkich fazach i kontekstach procesu tworzenia biotechnologii. CSO uważają, że są często pozbawione możliwości merytorycznego uczestnictwa i że należy podjąć wspólne inicjatywy w tym kierunku.

Uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego mogłoby pomóc identyfikować błędy i wyzwania w przemyśle biotechnologicznym jeszcze przed wyłożeniem dużych środków na inwestycje. Pozwoliłoby także na wprowadzanie bardziej kreatywnych innowacji. W ramach projektu opublikowano zbiór zaleceń mających na celu zwiększenie uczestnictwa CSO w przemyśle, a ostatecznie przyjęcie bardziej całościowego i kompleksowego podejścia do tej kontrowersyjnej, ale niezwykle istotnej kwestii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę