Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe rozwiązania dotyczące transportu na duże odległości

Wydajność i intermodalność transportu mają kluczowe znaczenie dla zwiększania dobrobytu społecznego i wspierania gospodarki. Podjęto ważne badania zmierzające do zidentyfikowania i zaprezentowania rozwiązań technicznych, które pozwolą te cele osiągnąć.
Nowe rozwiązania dotyczące transportu na duże odległości
Sprawniejsze świadczenie usług transportowych wraz z możliwością płynnej zmiany środków transportu może przynieść liczne korzyści, w tym zwiększoną produktywność, oszczędność czasu i poprawę ogólnego dobrobytu społecznego. Finansowany ze środków UE projekt 'Optimal regulation and infrastructure for ground, air and maritime interfaces' (ORIGAMI) zajął się badaniem potencjału ulepszania łańcuchów długodystansowego transportu pasażerskiego od drzwi do drzwi poprzez usprawnienie współmodalności I intermodalności.

Przyjmując za punkt wyjścia bogatą wiedzę zdobytą przez inne finansowane przez UE projekty o podobnej tematyce, zespół projektowy zaczął od zbadania zachowań podróżnych oraz różnic w zachowaniach w zależności od kraju I regionu. Zidentyfikowano czynniki, które będą wpływać na zachowania podróżnych w przyszłości, na przykład czynniki demograficzne I trendy społeczne, definiując wymagania podróżnych względem efektywnego transportu od drzwi do drzwi.

Kluczowym elementem projektu było zdefiniowanie najlepszych praktyk dotyczących rozwiązań technicznych dla transportu intermodalnego. Następnie zajęto się możliwościami transferu rozwiązań I najlepszych praktyk sprawdzających się w jednej lokalizacji w celu zastosowania ich w innych sytuacjach w porozumieniu z odpowiednimi stronami. Projekt ORIGAMI zajął się też budowaniem scenariuszy dla przyszłych systemów transportu współmodalnego I intermodalnego spełniających kryteria polityki transportowej. Zdefiniowano przyszłe potrzeby badawcze I sformułowano rekomendacje odnośnie przyszłych strategii I działań w tej dziedzinie.

Co istotne, prace dotyczyły również zbudowania ogólnoeuropejskich scenariuszy transportu intermodalnego do roku 2030 wraz z modelami do prognozowania zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem długodystansowego transportu pasażerskiego. Sformułowano wnioski I rekomendacje dotyczące przyszłych badań w sektorze transportowym, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów z dostępnością danych badawczych, potrzebach podróżnych I systemów oraz kierunkach przyszłych badań.

W zakresie projektu ORIGAMI zidentyfikowano 167 rozwiązań mających na celu usprawnienie długodystansowego transportu pasażerów. Rozwiązania te są dostępne w witrynie internetowej projektu. Wyniki projektu ORIGAMI były upowszechniane różnymi metodami, między innymi poprzez prezentacje na konferencjach I ulotki. Przeprowadzone badania będą niewątpliwie mieć kluczowe znaczenie dla dalszego doskonalenia pasażerskiego transportu długodystansowego I przewozów od drzwi do drzwi w Europie w kolejnych dekadach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę