Skip to main content

Combined Highly Active Anti-retroviral Microbicides

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorskie mikrobicydy w walce z HIV

Europejscy naukowcy pracowali nad nowatorskimi lekami przeciwretrowirusowymi do zwalczania HIV. Uzyskane wyniki pozwolą zwiększyć ochronę przed przenoszeniem wirusa.

Zdrowie

Infekcja HIV pozostaje ważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Terapia przeciwretrowirusowa o dużej aktywności zmniejszyła ilość nowych infekcji, lecz ciągle są na świecie miliony osób zakażonych HIV. W związku z tym istnieje pilna potrzeba nowatorskich interwencji do zwalczania HIV. Przez ostatnie dziesięciolecie naukowcy badali potencjał miejscowo podawanych inhibitorów HIV, zwanych mikrobicydami. Ostatnio okazało się, że żel dopochwowy z inhibitorem odwrotnej transkryptazy HIV zapewnia około 40% ochronę przed infekcjami, podkreślając skuteczność tego podejścia. Zapalenie błony śluzowej pochwy lub odbytnicy wiąże się z większym ryzykiem infekcji HIV. Głównym celem finansowanego przez UE projektu CHAARM (Combined highly active anti-retroviral microbicides) było stworzenie nowych mikrobicydów do zwalczania HIV przy jednoczesnym użyciu leków przeciwretrowirusowych. Działalność uczestników projektu objęła odkrywanie i ulepszanie leków oraz kompleksowej platformy do badania mikrobicydów. Przeprowadzono serię badań nad postacią leku, dotyczących dostarczania mikrobicydów do błony śluzowej pochwy i odbytnicy. Członkowie konsorcjum badali również mikrobiom pochwy, biorąc pod uwagę jego rolę w podatności na infekcję HIV. Właściwości farmakokinetyczne i skuteczność różnych mikrobicydów badano na eksplantach tkanki pochwy i odbytnicy jako modelach ex vivo, jak również na modelach naczelnych niebędących ludźmi. Najskuteczniejsze okazało się połączenie dwóch leków przeciwretrowirusowych, których bezpieczeństwo oceniano w badaniach klinicznych pierwszej fazy. Analizy strukturalne oddziaływania receptora CCR5 z inhibitorami integrazy i odwrotnej transkryptazy HIV dostarczyły podstaw do stworzenia skuteczniejszych inhibitorów. Reasumując, wyniki badania CHAARM zwiększyły naszą wiedzę na temat podstawowych biologicznych procesów podczas infekcji HIV i doprowadziły do identyfikacji nowatorskich potencjalnych celów leków. Synergistyczne morbicydy nie tylko działają przeciw różnym szczepom HIV-1, lecz również z mniejszym prawdopodobieństwem przyczynią się do powstania szczepów wirusa opornych na wiele inhibitorów. Zobacz materiał filmowy na temat projektu.

Słowa kluczowe

Mikrobicyd, HIV, leki przeciwretrowirusowe, przenoszenie, inhibitor, integraza, odwrotna transkryptaza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania