Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WADE — Wynik w skrócie

Project ID: 506680
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Woda na terenach suchych

Oparte na zaawansowanych technologiach metody odwzorowywania aktywności wód i jej wpływu na tereny suche pomagają tworzyć lepsze narzędzia do zarządzania zasobami wodnymi. Inicjatywa ta powinna przynieść ulgę licznym społecznościom.
Woda na terenach suchych
Woda ma podstawowe znacznie dla rolnictwa, bioróżnorodności i ludzkiego życia. Na terenach suchych dużą trudnością jest często oszacowanie dostępnych zasobów wodnych, a jest to kluczowe dla zarządzania tymi zasobami.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Zasilenie wodami powodziowymi aluwialnych warstw wodonośnych w środowiskach suchych" (WADE) zastosowali zaawansowane metody oceny zasobów wodnych oparte na monitorowaniu powodzi i warstw wodonośnych w dłuższym okresie. Zaproponowana innowacyjna metoda pomiaru pomaga w prowadzeniu gospodarki wodnej.

W tym celu naukowcy opracowali metody ekstrapolacji danych pochodzących z dostępnych źródeł, dotyczących powodzi i zmiany klimatu. Przeprowadzono ilościową analizę wód powodziowych i ich zachowania, z uwzględnieniem aktywnych miejsc zasilania warstw wodonośnych wodami powodziowymi.

Pracom tym towarzyszyły działania informacyjne dotyczące zasobów wodnych i aluwialnych warstw wodonośnych na terenach suchych. Innym celem było usprawnienie gospodarki wodnej poprzez zacieśnioną współpracę z naukowcami, specjalistami, lokalnymi mieszkańcami i innymi zainteresowanymi stronami, oraz związane z tym przywrócenie równowagi ekosystemów.

Uczestnicy projektu WADE skategoryzowali badane tereny pod względem warunków hydrologicznych, geomorficznych i powodziowych, uwzględniając także dane dotyczące gleb i osadów. Przy pomocy zaawansowanych urządzeń do monitorowania badano zachowanie się wód powierzchniowych i podpowierzchniowych podczas powodzi, starając się oszacować utratę wód podczas ich przemieszczania się.

Badacze przeprowadzili też kompleksową analizę historycznych i społeczno-ekonomicznych czynników związanych z gospodarką wodną, aby udoskonalić metody zarządzania tym cennym zasobem. Wyniki projektu i wykorzystane w jego ramach narzędzia udostępniono stronom zainteresowanym, przyczyniając się do poprawy warunków życia na terenach suchych na całym świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę