Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OPTIMA — Wynik w skrócie

Project ID: 509091
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Włochy

Nie ma piękna bez słodkiej wody

Doprowadzenie słodkiej wody do położonych z dala od wybrzeży obszarów nienależących do UE krajów śródziemnomorskich może być jedyną szansą na rozwój gospodarczy tych terenów.
Nie ma piękna bez słodkiej wody
Choć kraje śródziemnomorskie mają piękne wybrzeża, to położone w głębi lądu tereny borykają się z wieloma problemami, a nawet konfliktami związanymi z brakiem dostępu do słodkiej wody. Aby stawić czoła tym trudnościom, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Optymalizacja zrównoważonej gospodarki wodnej" (OPTIMA) zaproponowali I przetestowali nowe rozwiązanie w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

Zgodnie z założeniami unijnych dyrektyw w sprawie zrównoważenia środowiskowego, uczestnicy projektu starali się pokonać problemy ekonomiczne I społeczno-polityczne dotyczące dostępności słodkiej wody, szczególnie w odniesieniu do procesów tworzenia polityki I podejmowania decyzji. W ramach projektu OPTIMA przeprowadzono także kompleksową ocenę ekonomiczną, która powinna umożliwić ściślejszą współpracę zainteresowanych stron.

Co równie ważne, badacze wykorzystali metody matematycznego programowania I uwzględniającej wiele kryteriów optymalizacji, tworząc interaktywne sieciowe podejście pozwalające interesariuszom zarządzać zasobami słodkowodnymi. Uwzględniono wszystkie odnośne czynniki środowiskowe I społeczne, zaangażowano interesariuszy w proces podejmowania decyzji, nakreślono niezbędne kryteria I określono bariery utrudniające skuteczne zarządzanie zasobami słodkich wód.

Badanie obejmowało także porównanie I kompleksową analizę licznych studiów przypadków pochodzących z krajów śródziemnomorskich. Jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest baza technologii wodnych I związanych z nimi kosztów, która może pomagać władzom lokalnym I krajowym w aktywnym wprowadzaniu nowych rozwiązań.

Wszystkie zgromadzone podczas projektu dane, wyniki, dobre praktyki I rozwiązania dotyczące sektora słodkiej wody udostępniono możliwe największej liczbie zainteresowanych stron. Działania te pozwoliły przygotować grunt pod przyszłe zmiany, dając nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej I większą stabilność suchych krajów Morza Śródziemnego w regionie Bliskiego Wschodu I Afryki Północnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę