Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEWS — Wynik w skrócie

Project ID: 518040
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Belgia

Pochodzenie etniczne oraz nierówność płci w obszarze nauki

W centrum zainteresowania projektu NEWS znalazło się zapewnienie równych szans dla cudzoziemek działających w obszarze nauki na terenie Europy. Działania sieci, które zaprezentowały status grup etnicznych wśród kobiet naukowców, miały na celu udoskonalenie bieżących polityk w zakresie badań i zatrudnienia.
Pochodzenie etniczne oraz nierówność płci w obszarze nauki
Nieobecność kobiet naukowców reprezentujących mniejszości etniczne wraz z możliwym występowaniem dyskryminacji na tle płci oraz pochodzenia etnicznego w nauce mogą w negatywny sposób wpłynąć na postępy w nauce ze względu na utratę talentów, umiejętności oraz wiedzy.

Finansowany ze środków UE projekt NEWS ("Network on ethnicity and women scientists") zmierza do rozwiązania kwestii mniejszości etnicznych oraz kwestii kobiet w nauce. Jednym z celów projektu było promowanie publicznej debaty na poziomie krajowym oraz europejskim na temat kwestii płci oraz różnorodności etnicznej w nauce.

Wyniki projektu wykazały, że reprezentacja mniejszości etnicznych wśród pracowników uniwersyteckich pozostawała na niskim poziomie pomimo ułatwionego dostępu do wykształcenia na poziomie wyższym. Raport opracowany w ramach projektu NEWS również uwypukla fakt, że przedstawiciele mniejszości etnicznych obejmowali bardziej niestabilne stanowiska i byli zwykle zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin. W większości przypadków nie istniały żadne konkretne polityki dotyczące zatrudniania pracowników migrujących i reprezentujących mniejszości etniczne.

Ponadto ustalono, że współpraca pomiędzy kobietami naukowcami nie uwzględniała mniejszości etnicznych.

Wyniki projektu NEWS podkreśliły potrzebę większej integracji w obszarze równości płci oraz mniejszości etnicznych w szkolnictwie wyższym. Poprzez zaproponowanie krajowym oraz międzynarodowym władzom licznych wytycznych oraz środków konsorcjum NEWS dążyło do poprawy istniejących polityk w zakresie badania, wykształcenia oraz zatrudnienia.

Działania w ramach projektu NEWS wraz z kampanią w zakresie podnoszenia poziomu świadomości zmierzają do zmobilizowania cudzoziemek naukowców, zwiększenia ich uczestnictwa w obszarze nauki oraz poprawę warunków pracy. Oczekuje się, że te działania zagwarantują równouprawnienie oraz wzmocnią realizację zasady różnorodności płci oraz różnorodności etnicznej w nauce.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę