Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STACS — Wynik w skrócie

Project ID: 44597
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Zacieranie podziałów pomiędzy społecznościami naukowymi a społeczeństwem obywatelskim

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w sprawy nauki jest obecnie wysokim priorytetem w europejskim programie działań naukowych. W ramach finansowanego przez UE projektu utworzono platformę współpracy i dialogu pomiędzy dwoma grupami interesariuszy na szczeblu europejskim.
Zacieranie podziałów pomiędzy społecznościami naukowymi a społeczeństwem obywatelskim
Kwestia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w badania naukowe nie zawsze była traktowana priorytetowo w programie działań naukowych. Jednak wraz z nakreśleniem europejskiej wizji społeczeństwa opartego na wiedzy, która to wizja wymaga nawiązania dialogu pomiędzy naukowcami, decydentami oraz społeczeństwem obywatelskim, ten temat zyskał ostatnio na znaczeniu.

Z podnoszeniem społecznego znaczenia badań naukowych wiążą się jednak liczne pytania. W jakich przypadkach i jakimi sposobami można skutecznie zaangażować społeczeństwo obywatelskie w sprawy związane z regulowaniem i zdobywaniem wiedzy naukowej? Jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą przygotować się do udziału w dalekowzrocznych działaniach związanych z polityką naukową oraz w projektach badawczych? Uzyskanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań było jednym z głównych wyzwań stojących przed zespołem projektu STACS.

Finansowaną przez UE inicjatywę związana z nauką, technologią i społeczeństwem obywatelskim rozpoczęto od zbadania możliwości nawiązania partnerstwa pomiędzy światem naukowym a społeczeństwem obywatelskim w różnych dziedzinach badań naukowych. Szukano również sposobów na zoptymalizowanie interakcji pomiędzy dynamiką rozwoju nauki a potrzebami i problemami społecznymi.

Badacze biorący udział w projekcie STACS próbowali wpłynąć na zwiększenie udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego przy opracowywaniu protokołów badawczych. Ich celem było również wniesienie nowych argumentów i kwestii do debaty publicznej i politycznej dotyczącej problemów naukowo-technicznych, mających znaczący wpływ na społeczeństwo.

W ramach projektu STACS organizowano sesje szkoleniowe dotyczące ważnych dla społeczeństwa problemów naukowych, które miały umożliwić organizacjom społeczeństwa obywatelskiego podjęcie ważnych kwestii naukowych. Uzupełnieniem tych spotkań były warsztaty, podczas których "wykluło się" wiele nowych projektów badawczych, dzięki wskazaniu tematów badań, nad którymi mogłyby pracować wspólnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz publiczne instytuty badawcze. Celem było zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przyszłe projekty badawcze prowadzone w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR). Podczas warsztatów omawiano priorytetowe tematy 7PR, takie jak zdrowie, rolnictwo, nanotechnologie oraz nauki społeczno-ekonomiczne.

Sesje szkoleniowe oraz warsztaty ułatwiły nawiązywanie kontaktów z instytutami badawczymi oraz umożliwiły wskazanie grup badaczy zainteresowanych współpracą z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy i organizatorzy uznali sesje ukierunkowane na budowanie potencjału oraz warsztaty prowadzone w ramach projektu STACS za prawdziwy sukces. Przedstawiono te działania jako przykładowe sposoby wymiany poglądów organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz naukowców na te same tematy oraz sposoby nawiązywania współpracy w ramach wspólnego podejścia do nich.

W ramach innych działań związanych z projektem skoncentrowano się na rozpowszechnianiu wiedzy. Zespół projektu STACS utworzył stronę internetową dostępną również po zakończeniu projektu, na której można znaleźć ogólnoeuropejską platformę wymiany informacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a naukowcami. Przeprowadzono również analizę europejskiego systemu badań w celu doinformowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz otwarcia im możliwości czerpania korzyści z podejmowanych inicjatyw badawczych.

Na koniec zorganizowano spotkania z członkami Parlamentu Europejskiego oraz urzędnikami z różnych departamentów Komisji Europejskiej. Podczas tych spotkań główni przedstawiciele projektu przedstawili swoje wnioski i zaprosili decydentów do dyskusji na temat sposobów przybliżenia europejskich badań naukowych obywatelom naszego kontynentu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę