Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca dla skuteczniejszego reagowania i zwiększania odporności w obliczu powodzi

Na całym świecie powodzie dotykają licznych populacji w wielu miastach. Jedna z inicjatyw UE we współpracy z partnerami azjatyckimi zajęła się badaniem i rozwijaniem bieżącego stanu wiedzy w zakresie tworzenia i wdrażania zabezpieczeń przeciwpowodziowych i strategii zarządzania powodziami.
Współpraca dla skuteczniejszego reagowania i zwiększania odporności w obliczu powodzi
Projekt "Collaborative research on flood resilience in urban areas" (CORFU) zajął się badaniem wpływu powodzi na obszary miejskie i oceną możliwych metod reagowania.

Uczestnicy projektu opracowali i przetestowali różnorodne nowatorskie narzędzia do modelowania. Należy tu wymienić dwuwymiarowy model do symulacji przenoszenia zanieczyszczeń i oceny wpływu zdrowotnego powodzi, zestaw narzędzi do badania szkód bezpośrednich, system internetowy do analizy map zalania i szkód oraz narzędzie do oceny wskaźnika odporności powodziowej. Inne modele pozwoliły ilościowo oszacować różnorodne czynniki i wskaźniki społeczno-ekonomiczne w miastach objętych badaniem. Stworzono między innymi model rozrastania się obszarów miejskich i strukturę zależności między świadomością, relacjami i utrzymaniem, która umożliwia ocenę zdolności radzenia sobie z powodziami.

Partnerzy projektu przyjrzeli się czynnikom klimatycznym, ekonomicznym i społecznym, które mogą mieć wpływ na powodzie na terenach miejskich. Chodziło o zidentyfikowanie obszarów polityki, w których reagowanie na te czynniki przyniosłoby najlepsze efekty. Dokonano oceny konsekwencji powodzi w obszarach miejskich, takich jak ofiary śmiertelne, zniszczenia infrastruktury i zagrożenia zdrowotne, oraz znaczenia tych skutków dla poszczególnych mieszkańców i całych społeczności. Przeprowadzono ocenę poziomu gotowości i ocenę faktycznie podejmowanych działań. Dla poszczególnych czynników przeanalizowano też efektywność kosztową środków zapobiegawczych oraz integracyjnych i adaptacyjnych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Badacze z zespołu CORFU ocenili też i ulepszyli obecne strategie zarządzania ryzykiem powodziowym. Są to strategie planowania i zapobiegania dotyczące ograniczania ryzyka powodziowego oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi podczas powodzi. Opracowano i przetestowano ogólną strategię dotyczącą urbanistyki.

Głównym działaniem upowszechniającym projektu była zorganizowana w 2013 r. konferencja międzynarodowa poświęcona doświadczeniom z odpornością powodziową w Azji i Europie.

Projekt CORFU pomyślnie wypracował synergie między kluczowymi podmiotami azjatyckimi i europejskimi, które pozwolą tworzyć zoptymalizowane strategie zarządzania powodziowego. Opracowanie lepszych podstaw naukowych zarządzania usuwaniem skutków powodzi w miastach będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miast na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Reagowanie na powodzie, powódź, zarządzanie powodziami, odporność na powodzie, powodzie w miastach
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę