Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dopasowanie wspólnej polityki rolnej do potrzeb poszczególnych regionów

Wspólna polityka rolna (WPR) Unii Europejskiej ma niezwykle istotne znaczenie dla wielu regionów Europy, stąd też konieczność wprowadzania skutecznych reform w tym obszarze. Europejscy naukowcy mierzą wpływ zmian na ten najstarszy z obszarów polityki UE.
Dopasowanie wspólnej polityki rolnej do potrzeb poszczególnych regionów
Tradycyjnie już wspólna polityka rolna pochłania największą część budżetu unijnego, będąc najstarszym obszarem wspólnej polityki prowadzonej przez państwa członkowskie. WPR pierwotnie dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i utrzymywania godnego standardu życia rolników, ewoluując z czasem w kierunku rozwoju obszarów wiejskich, ochrony ziem i dziedzictwa kulturowego wsi.

Polityka ta, co wynika z jej charakteru, ma ogromny i zróżnicowany wpływ na poszczególne regiony, toteż reformy w ramach WPR w różny sposób wpływają na konkretne obszary. Finansowany ze środków siódmego programu ramowego EU (7PR) projekt CAPRI-RD ("Common Agricultural Policy Regionalised Impact - The rural development dimension") jest ogólnoeuropejskim narzędziem mierzącym regionalny wpływ WPR.

Program CAPRI-RD analizował regionalny wpływ filaru I (wspieranie produkcji) i filaru II (rozwój obszarów wiejskich) poprzez wykorzystanie wskaźników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Osiągnięto wiele, przy czym wyniki nierzadko wykraczały poza oczekiwania konsorcjum. W czasie trwania prac w ramach projektu opracowano bazy danych na temat polityki i wskaźników rozwoju obszarów wiejskich, macierze społecznych rachunków regionalnych. Poszerzeniu uległa baza danych CAPRI, przedmiotem uwagi było również zarządzanie jakością. Ponadto członkowie zespołu projektowego sformułowali szereg modeli rozwoju obszarów wiejskich, które określają ilościowo instrumenty i programy w ramach II filaru.

Narzędzie CAPRI-RD będzie dostarczało decydentom i pozostałym interesariuszom informacji na temat konsekwencji zmian we wspólnej polityce rolnej, pomagając tym samym w podejmowaniu decyzji i reform w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę