Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwiązywanie konfliktów przybrzeżnych

Zaludnione obszary przybrzeżne cierpią ze względu na silne negatywne oddziaływanie na środowisko oraz konflikty zainteresowanych stron. Zainicjowane przez UE badania 17 tego typu obszarów w Europie i Azji poskutkowały stworzeniem modelu połączonych skutków i propozycją sposobów rozwiązywania konfliktów przy użyciu alternatywnych scenariuszy.
Rozwiązywanie konfliktów przybrzeżnych
Strefy przybrzeżne są popularnymi, gęsto zaludnionymi obszarami, które przyciągają jeszcze więcej osób szukających wypoczynku lub pracy. Są to też tereny charakteryzujące się występowaniem silnych wpływów na środowisko i konfliktów między różnymi stronami.

Celem finansowanego przez UE projektu: "Solutions for environmental contrasts in coastal areas" (SECOA) było znalezienie sposobów rozwiązywania i kontrolowania takich konfliktów. Grupa badała osiem miast o znaczeniu międzynarodowym i dziewięć obszarów o znaczeniu lokalnym w Europie i Azji. W składającym się z 11 członków konsorcjum uczestniczyli partnerzy z Europy oraz po jednym z Izraela, Indii i Wietnamu. Projekt trwał cztery lata i zakończył się w listopadzie 2013 r.

Badania potwierdziły, że jednym z najważniejszych wyzwań dla obszarów przybrzeżnych są zmiany klimatu. Do ich konsekwencji zalicza się powodzie wynikające z podnoszenia się poziomu morza oraz częste i intensywne powodzie powodowane przez fale sztormowe i deszcze związane z burzami.

W ramach projektu zbadano też mobilność człowieka w każdej formie oraz jej znaczenie w kształtowaniu się konfliktów. Grupa wzięła pod uwagę wszystkie elementy konfliktów, zarówno środowiskowe jak i społeczne, wykorzystując podejście DPSIR. Rozwinięcie skrótu DPSIR to siły sprawcze, naciski, wpływy i reakcje, które wpływają na interakcje między społeczeństwem a środowiskiem naturalnym. Ponadto w ramach badania opracowano wyczerpujące ramy oceny konfliktów.

Dzięki projektowi SECOA stwierdzono brak jakiegokolwiek planu centralnego dla zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i rozwiązywania konfliktów w zurbanizowanych obszarach przybrzeżnych. Tego typu plany są pożądane. Badania pilotażowe wykazały znaczenie rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem metodologii tworzenia scenariuszy, która pomaga zaangażowanym stronom w dostrzeżeniu szerszego obrazu i wspomaga podejmowanie decyzji. Potwierdziły one też potrzebę budowania powszechnej świadomości, wspomagania grup ryzyka i zwiększenia wsparcia dla działań zapobiegawczych.

Konsorcjum przeprowadziło symulacje skutków najróżniejszych mechanizmów zarządzania obszarami przybrzeżnymi i zaprezentowało ich wyniki w przystępny dla ogółu sposób. Stanowią one podstawę dla narzędzia wspomagania podejmowania decyzji dla decydentów. Zespół opracował też dodatkowe narzędzie: "Odciski palców", które wyjaśnia zależności między elementami konfliktu.

Dzięki projektowi SECOA powinno zwiększyć się nasze zrozumienie społecznych, gospodarczych i środowiskowych czynników wpływających na konflikty w obszarach przybrzeżnych. Pozyskane informacje mogą zostać wykorzystane do opracowania skutecznych planów i polityk zarządzania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przybrzeżny, konflikt, zaludnienie, środowiskowy, wpływ, Europa, Azja, DPSIR, uchwała, tworzenie scenariuszy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę