Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUCARINET — Wynik w skrócie

Project ID: 244510
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Włochy
Dziedzina: Zdrowie, Rolnictwo i leśnictwo

Lepsza współpraca UE-Karaiby w zakresie nauki i technologii

Unijna inicjatywa pomogła umocnić współpracę i wymianę naukową między Karaibami a państwami członkowskimi UE.
Lepsza współpraca UE-Karaiby w zakresie nauki i technologii
Finansowany ze środków UE projekt EUCARINET (Fostering European Union - Caribbean research and innovation networks) miał na celu zacieśnienie dialogu w dziedzinie nauki i technologii między regionami.

W ramach projektu przeanalizowano działania badawczo-rozwojowe na Karaibach. Następnie przygotowano raporty dotyczące unijnych programów dotyczących Karaibów i karaibskich interesariuszy sektora nauki i technologii oraz umów o współpracy, których są stronami. Badania ta zaowocowały powstaniem bazy danych dotyczących karaibskich instytucji badawczych i wybitnych naukowców zainteresowanych współpracą z Europą.

Pięć warsztatów dla polityków i ekspertów pozwoliło na zidentyfikowanie wspólnych priorytetów oraz kierunków badań, których owocem stały się nowe możliwości współpracy. Dyskusje między ekspertami z UE i Karaibów oraz wyniki warsztatów zostały opisane w pięciu raportach tematycznych. Opublikowano też dokument strategiczny nt. dialogu politycznego i plan zrównoważonej współpracy, który zawiera zalecenia dotyczące realizacji celów programu Horyzont 2020. Owocem innych warsztatów jest raport pt. "Dokument na temat sektora prywatnego w kontekście priorytetów współpracy naukowo-technologicznej między UE i Karaibami".

W ramach projektu utworzono sieci urzędników ds. badań i Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK), promujące możliwości oferowane przez program Horyzont 2020 w środowisku naukowym oraz działające na rzecz poprawy wskaźników uczestnictwa w tym programie. Obie sieci brały udział w szkoleniach, wymianie personelu oraz dniach informacyjnych, a specjalny podręcznik dostarczył im informacji na temat dostępnych możliwości pozyskiwania środków.

Dzięki 2 zaproszeniom ponad 40 badaczom, prawodawcom i KPK przyznano środki umożliwiające wzięcie udziału w giełdach kooperacyjnych, szkoleniach i konferencjach. Aby dołączyć do europejskich konsorcjów, 10 badaczy karaibskich wzięło udział w ważnych konferencjach i wydarzeniach naukowych siódmego programu ramowego (7PR).

Ponadto udało się zacieśnić współpracę między UE i Karaibami oraz dialog wewnątrzregionalny, obejmujący naukowców, polityków, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie. Promowano również partnerstwo publiczno–prywatne, zbliżając region Karaibów do sąsiadujących krajów Ameryki Łacińskiej i UE. Co istotne, wzmocniono udział Karaibów w programach 7PR i Horyzont 2020.

Projekt zaowocował licznymi wydarzeniami, publikacjami oraz programami grantów podróżnych i wymiany personelu. Poprzez promowanie i umacnianie dialogu politycznego w zakresie nauki i technologii między Karaibami i UE, projekt EUCARINET umożliwił wymianę wiedzy oraz zidentyfikowanie wspólnych luk, potrzeb oraz przyszłych perspektyw w odniesieniu do tematów badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Karaiby, współpraca w zakresie nauki i technologii, EUCARINET, dialog polityczny, wymiana wiedzy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę