Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oko na bezpieczeństwo

Publiczne postrzeganie przestępczości odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki i interwencji. Jeden z projektów finansowanych przez UE opracował system pozwalający lepiej zrozumieć czynniki wpływające na postrzeganie przestępczości przez obywateli.
Oko na bezpieczeństwo
Zwalczanie przestępczości jest wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć wszystkie państwa członkowskie UE. Wpływ na ogólne poczucie bezpieczeństwa lub zagrożenia mają nie tylko faktyczne działania przestępcze, ale również sposób postrzegania przestępczości. Ludzie często czują się bardziej zagrożeni, niż wynikałoby to ze statystyk policyjnych, ale niekiedy ma też miejsce sytuacja odwrotna.

Biorąc pod uwagę duże znaczenie percepcji publicznej dla formułowania polityki, jest to obszar wymagający większej uwagi. W ramach projektu CPSI ("Changing perceptions of security and interventions") stworzono ujednoliconą i elastyczną metodykę rejestrowania, analizowania, interpretowania i monitorowania danych dotyczących faktycznego i postrzeganego bezpieczeństwa w obliczu przestępczości.

Finansowane przez UE prace objęły opracowanie, przetestowanie i sprawdzenie modelu koncepcyjnego, metodyki badawczej i hurtowni danych. Projekt CPSI zajął się też pokrewnymi kwestiami etycznymi.

Wśród istotnych wyników projektu CPSI odkryto różnice między krajami o wysokim poziomie "strachu społecznego" przed przestępczością a krajami o wysokim poziomie "strachu osobistego". W pierwszej grupie znalazły się Holandia, Austria i Szwecja, gdzie przestępczość jest postrzegana jako zjawisko społeczne "gdzieś na ulicach". W tych krajach osobisty strach przed przestępczością był niższy, niż sugerowałaby to liczba zgłaszanych przestępstw.

Z kolei kraje z drugiej grupy, na przykład Bułgaria i Włochy, mają przeciętny poziom narażenia na przestępstwa, ale skuteczność zgłaszania przestępstw jest tam poniżej przeciętnej, podobnie jak społeczny strach przed przestępczością. Oznacza to, że osobisty strach przed przestępczością jest bardziej odległy od faktycznego poziomu bezpieczeństwa niż społeczny strach przed przestępczością.

Z wyjątkiem Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii obywatele UE nie czują większych obaw przed przestępczością. Można stąd wyciągnąć wniosek, że za wyjątkiem Włoch (i być może Wielkiej Brytanii) zwalczanie przestępczości jest postrzegane jako sfera działań przede wszystkim na poziomie krajowym, a nie europejskim.

Projekt CPSI dostarczył ważnych informacji na temat kształtowania publicznego postrzegania przestępczości oraz jego wpływu na politykę. Opracowany system i metodykę będzie można ponadto zaadaptować i zastosować w wielu innych kontekstach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę