Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Udział społeczeństwa obywatelskiego w walce ze zmianą klimatu

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) podjęły bliską współpracę z badaczami z UE, aby pomóc w przejściu z dzisiejszego społeczeństwa wysokoemisyjnego na społeczeństwo przyjaźniejsze względem klimatu. We współpracy z CSO opracowano scenariusze energetyczne wyszczególniające cechy społeczeństwa niskoemisyjnego, aby zwiększyć akceptację tych organizacji względem szlaków niskoemisyjnych.
Udział społeczeństwa obywatelskiego w walce ze zmianą klimatu
W ramach projektu ENCI-LOWCARB ("European network engaging civil society in low carbon scenarios") opracowano scenariusze niskoemisyjne, które przedstawiają ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Prace przeprowadzone przez konsorcjum obejmowały utworzenie europejskiej sieci CSO i instytutów badawczych. Platforma "Low Carbon Societies Network" stała się miejscem żywej debaty na temat istniejących scenariuszy energetycznych I wymiany najlepszych praktyk. Okaże się również nieoceniona w kształtowaniu społeczeństwa niskoemisyjnego.

Zespoły badawcze z Niemiec I Francji przyjrzały się scenariuszom niskoemisyjnym oraz roli CSO. Naukowcy przeanalizowali polityki energetyczne oraz ich wpływ na gospodarkę, zatrudnienie I ceny towarów. Opinie krajowych zainteresowanych stron, takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia konsumentów I firmy prywatne, zostały zintegrowane z innowacyjnymi narzędziami modelowania stosowanego. Narzędzia wykorzystano do opracowania scenariuszy łagodzenia zmian klimatu. Obejmowały one ambitne cele redukcji emisji GHG wykorzystujące modele makroekonomiczne. Wyniki ukazują rolę różnych sektorów energetycznych w szerszej skali gospodarczej.

We Francji, badanie to skupiło się na określonych środkach polityki, takich jak prawa, podatki I inicjatywy gospodarcze, oraz identyfikacji barier utrudniających krajowi zmianę nastawienia na bardziej przyjazne dla środowiska. Zwrócono także uwagę na potrzebę wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla, który mógłby zainicjować finansowanie ułatwiające przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Wykorzystane w badaniu narzędzie modelowania, Imaclim-R, zostało opracowane przez Międzynarodowe Centrum Badań w dziedzinie Środowiska I Rozwoju (CIRED). Narzędzie Imaclim-R pozwoliło na obliczenie rozwoju gospodarki francuskiej, dzieląc ją na szereg sektorów, które obejmowały energię, transport, budowę, energochłonne branże przemysłowe, rolnictwo I usługi.

Niemieckie badanie koncentrowało się na długoterminowej wzajemnej zależności między technologicznymi opcjami łagodzenia w różnych sektorach systemu energetycznego kraju, a także w ramach ogólnych kwestii makroekonomicznych. W Poczdamskim Instytucie Badania nad Klimatem (PIK) opracowano narzędzie modelowania zwane Remind-D.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami zorganizowane w ramach projektu ENCI-LOWCARB wykazały, że obawy dotyczące konkretnych środków, decyzji oraz harmonogramu prowadzącego ku przyjaznej dla środowiska przyszłości różnią się w zależności od sektora, z którego dany podmiot się wywodzi. Zarówno w badaniu niemieckim, jak I francuskim zidentyfikowano szereg wyzwań. Wśród nich znalazło się oddzielenie transportu towarowego od wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), dzięki czemu wczesna likwidacja zakładów produkcji węgla oraz potrzeba odpowiedniego wyposażenia budynków w świetle zmian klimatu stały się bardziej akceptowalne.

Skupiając się na procesie twórczym zamiast na ostatecznych scenariuszach, zespół projektu ENCI-LOWCARB zdołał zademonstrować nie tylko, co jest technicznie I ekonomicznie możliwe w kontekście niskoemisyjnej przyszłości, ale także co jest wykonalne I dla zainteresowanych stron I przez nie akceptowane.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę