Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GOETE — Wynik w skrócie

Project ID: 243868
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niemcy

Bliższe spojrzenie na podejmowanie decyzji w zakresie edukacji

Decyzje dotyczące edukacji nie są indywidualnym wyborem, ale wynikają ze złożonych interakcji i negocjacji. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, doradcy, prawodawcy i inni interesariusze uczestniczą w tym procesie, na różnych poziomach społeczeństwa.
Bliższe spojrzenie na podejmowanie decyzji w zakresie edukacji
Edukacja jeszcze nigdy nie odgrywała tak ważnej roli w integracji nowoczesnych społeczeństw, co w Europie wiąże się z delikatnym stanem równowagi pomiędzy aspektami indywidualnymi, społecznymi i ekonomicznymi. W ramach finansowanego ze środków UE projektu GOETE badano drogi kształcenia młodych Europejczyków w Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Słowenii, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii i porównano krzyżowo wybór drogi życiowej różnych osób z perspektywy zarządzania, czy też organów decyzyjny i regulacyjnych.

W pierwszej kolejności zespół przyjrzał się regulacji dostępu do edukacji oraz postrzeganiu dostępności w kontekście nierówności społecznych i różnych systemów kształcenia. Następnie badano, w jaki sposób uczniowie z trudnych środowisk postrzegają wymagania edukacyjne i próbują radzić sobie z nauką w szkole oraz jakie wsparcie formalne i nieformalne jest do nich kierowane. Kolejnym zadaniem było przeanalizowanie znaczenia edukacji z różnych perspektyw: uczniów, nauczycieli, rodziców prawodawców i pracodawców: jakie umiejętności i kompetencje zapewniają "satysfakcjonujące i pomyślne życie"? W szczególności nie zawsze brane są pod uwagę motywacje młodych ludzi. Te rozważania odgrywają decydującą rolę w propagowaniu zdobywania wiedzy oraz utrzymywania zdolności do pracy przez całe życie, a także w propagowaniu w Europie społeczeństwa opartego na wiedzy, co oznacza potrzebę lepszego doradztwa i poradnictwa.

Ponadto stwierdzono, że choć od rodziców i uczniów coraz częściej wymaga się brania odpowiedzialności za własną edukację, to udział w podejmowaniu tych decyzji jest w szkołach ograniczony. Co ciekawe, w ramach projektu ustalono, że w związku z ustalaniem przebiegu edukacji można zaobserwować swego rodzaju "spychanie odpowiedzialności" pomiędzy szkołami a rodzicami. Ustalono również, że decyzje dotyczące edukacji nie są ostatecznie podejmowane ani przez uczniów i rodziców, ani nie są automatycznie ustalane w ramach systemu edukacyjnego.

Analiza ujawniła jednak, że kompleksowe systemy edukacji o elastycznym i łatwo dostępnym wsparciu dla młodych ludzi pozwalają na podejmowanie bardziej sensownych i słusznych decyzji edukacyjnych niż systemy selektywne i takie, które nie oferują odpowiedniego wsparcia.

Te wyniki i ustalenia są ważne, ponieważ pomogą uczniom w analizowaniu ich przyszłych możliwości. Wymaga to zrozumienia, że uczniowie i rodzice nie mogą samodzielnie ponosić odpowiedzialności za swoje wybory. Pokazują, w jaki sposób można zintegrować formalną edukację z życiem społecznym, a równocześnie wzbogacić ją nauczaniem nieformalnym oraz wsparciem społecznym. Co najważniejsze, ustalenia uczestników projektu mogą ułatwić dostęp do edukacji poprzez zaproszenie większej liczby podmiotów do udziału w tych staraniach. Wysokiej jakości edukacja w połączeniu z odpowiednim wsparciem bez wątpienia pomoże w usprawnieniu funkcjonowania naszego społeczeństwa, a działania podejmowane w ramach tej inicjatywy przybliżą nas do realizacji tego szczytnego celu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Edukacja, nauczyciele, prawodawcy, rodzice, uczniowie, dostęp, radzenie sobie, nierówność, niekorzystna sytuacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę