Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WALQING — Wynik w skrócie

Project ID: 244597
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Austria

Europa potrzebuje więcej (i lepszych) miejsc pracy

Aby zrealizować cele strategii "Europa 2020" UE musi stworzyć miliony miejsc pracy i osiągnąć cele związane z zatrudnieniem na poziomie 75% do roku 2020. W ramach finansowanego ze środków UE projektu zbadano powiązania między wzrostem liczby miejsc pracy, jakością pracy i dobrobytem pracownika.
Europa potrzebuje więcej (i lepszych) miejsc pracy
Zespół projektu WALQING ("Work and life quality in new and growing jobs") położył nacisk na dobre praktyki i przykłady z rynku pracy, które można wykorzystać w całej Europie.

Podstawowym celem projektu jest wywarcie wpływu na polityki mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek. Wyniki projektu dostępne są pod adresem strona internetowa projektu WALQING i obejmują one dogłębną analizę badania ankietowego europejskiej siły roboczej, badania ankietowego europejskich warunków pracy, badania ankietowego jakości życia oraz statystyk UE dotyczących dochodu i warunków życia.

Indeks zbilansowanych bezwzględnych i względnych trendów (BART) opracowany w ramach projektu umożliwił naukowcom zbadanie wzrostu zatrudnienia w każdym kraju.

Naukowcy skupili się na budownictwie, usługach gastronomicznych, gospodarowaniu odpadami, mobilnej opiece nad osobami starszymi i czyszczeniu — pięciu rozwijających się sektorach charakteryzujących się niską jakością pracy (praca niewykwalifikowana, niskie wynagrodzenia, brak bezpieczeństwa, brak uznania i duże obciążenie). Pracownicy zatrudnieni w tych sektorach są często narażeni na brak ciągłości pracy i brak bezpieczeństwa, ubóstwo i ograniczone perspektywy.

Projekt WALQING zidentyfikował przekrojowe problemy i wyzwania dzięki porównaniu wyników pochodzących z różnych sektorów i krajów. Projekt ustalił, że około połowy przyrostu liczby miejsc pracy w Europie mającego miejsce w okresie od 2000 do 2008 roku (około 16,67 miliona nowych miejsc pracy) stanowiły miejsca pracy oferujące jakość pracy poniżej przeciętnej i najniższe wynagrodzenia.

Naukowcy zidentyfikowali również obszary problemowe i przykłady dobrych praktyk. Jednym z odnotowanych głównych problemów jest panujący obecnie trend pogarszania się jakości pracy, wynikający ze starań mających na celu ograniczenie kosztów zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W rezultacie pracownicy uzyskali bardziej niepewne warunki zatrudnienia i wykazują spadek aspiracji.

Ustalenia projektu WALQING odgrywają dużą rolę dla szerokiej grupy podmiotów i zainteresowanych stron na poziomie krajowym oraz europejskim. Ustalenia te zostały przedstawione podczas serii seminariów i warsztatów, i nadal są publikowane (http://www.WALQING.eu/index.php?id=87) i przedstawiane społeczności akademickiej oraz ogółowi społeczeństwa zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę