Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie podejście do zarządzania środowiskiem morskim

UE przyjęła szereg założeń dotyczących holistycznego i zintegrowanego zarządzania ekosystemami morskimi. W ramach europejskiej inicjatywy, do użytku rządów i innych agencji, przedstawiono opcje poparte badaniami i zawierające w pełni wyliczone koszty, które pozwoliłyby wprowadzić te cele w życie.
Nowatorskie podejście do zarządzania środowiskiem morskim
Działalność człowieka może mieć silny i długotrwały wpływ na ekosystemy morskie. Dlatego przejście z fragmentarycznego i nieskutecznego zarządzania tą działalnością na podejście zintegrowane, zgodne z przepisami dyrektyw UE, jest ważnym krokiem mogącym zapobiec powstaniu nieodwracalnych szkód.

Finansowany przez UE projekt ODEMM (Options for delivering ecosystem-based marine management) miał na celu stworzenie opcji zarządzania ekosystemami morskimi zgodnych z założeniami kilku strategii UE, w tym dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (MSFD) oraz dyrektywy siedliskowej (HD).

Zespół projektu ODEMM udostępnił rozmaite narzędzia i metody do prowadzenia ocen i wspomagania procesu podejmowania decyzji promujące zrównoważone użytkowanie środowiska morskiego. Owe cenne zasoby umożliwiają głównym aktorom pełnienie obowiązków w zakresie zarządzania opartego na ekosystemach. Pozwalają one mianowicie na zidentyfikowanie priorytetów środowiskowych i możliwych opcji zarządzania pozwalających poradzić sobie z tymi priorytetami. Dzięki temu zainteresowane strony mogą przeprowadzić kontrolę efektywności ekologicznej, zbadać szersze skutki opcji zarządzania dla usług ekosystemowych (jak efektywność, koszty i korzyści oraz złożoność regulacyjna), a także trudności wynikające z procesu wdrażania. Podejście ODEMM zapewnia także strukturę pozwalającą na tworzenie lepszych modeli regulacyjnych w celu optymalnego zarządzania opartego na ekosystemach w różnych warunkach regionalnych.

Wykorzystując jako podstawę wyniki projektu, opinie zainteresowanych stron oraz wyciągnięte wnioski, partnerzy projektu stworzyli 10-etapowy plan działania mający na celu ulepszenie i skuteczne wdrożenie zarządzania opartego na ekosystemach.

Przedstawiono dyrektywy strategiczne, jak MSFD czy HD, aby wyznaczyć cel dla zrównoważonego zarządzania morzami Europy. Projekt ODEMM odegrał kluczową rolę, udostępniając klarowną wizję zarządzania i wdrażania na rzecz przekształcenia założeń tych dyrektyw w rzeczywistość.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekosystemy morskie, zarządzanie obszarami morskimi, dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej, dyrektywa siedliskowa, zarządzanie oparte na ekosystemach
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę