Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sieć gospodarcza jednej planety

Ważna sieć składająca się z zainteresowanych stron utworzyła platformę mającą na celu ułatwienie budowania bardziej zrównoważonej gospodarki w Europie w ciągu trzech kolejnych dekad.
Sieć gospodarcza jednej planety
Europejska konsumpcja rośnie w postępie geometrycznym w tempie, które przestanie być zrównoważone przed upływem dwóch dekad. Do roku 2030 będziemy potrzebowali dwóch planet Ziemia, bo jedna nie wystarczy, by pokryć nasze zapotrzebowanie. Gospodarka potrzebuje nowego modelu szanującego ograniczenia środowiskowe przy jednoczesnym zrównoważeniu społecznym i finansowym. Finansowany ze środków UE projekt OPEN:EU ("One planet economy network: Europe") badał możliwości zapewnienia bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji na przestrzeni kilku następnych dekad.

Projekt zaowocował współpracą ośmiu międzynarodowych uniwersytetów, instytutów i organizacji, włącznie ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF) w Zjednoczonym Królestwie oraz organizacją Global Footprint Network. W ramach projektu opracowano wskaźniki konsumpcji za pomocą interaktywnego oprogramowania z przeznaczeniem dla decydentów UE, tworząc sieć dla decydentów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO) oraz przedsiębiorstw w celu promowania gospodarki jednej planety.

Już teraz sama sieć oraz wykorzystanie oprogramowania zwiększyły przejrzystość podejmowania decyzji oraz zapewniły wsparcie dla tworzenia polityk na wiele sposobów. Projekt pomógł również w promowaniu przyjęcia wskaźników oraz opracowaniu polityk opartych na dowodach, w celu transformacji do gospodarki jednej planety.

Dokładniej rzecz ujmując, prace dotyczące wskaźników związane były z połączeniem krajowych danych gospodarczych i statystyk handlowych za pomocą rozbudowanego środowiskowo, dotyczącego wielu regionów modelu nakład–wynik (MRIO). Takie działanie niepomiernie ułatwiło dokonanie oceny środowiskowego wpływu konsumpcji i produkcji na poziomie krajowym. Pomogło to prześledzić przepływ towarów i usług między 45 krajami i regionami, przedstawiając światową gospodarkę w odniesieniu do 57 kategorii produktów, włącznie z żywnością, budownictwem mieszkaniowym, transportem oraz innymi towarami i usługami.

Równolegle narzędzie projektowe służące do modelowania scenariuszy i oceny polityki pomogło w przeprowadzeniu oceny ilościowej różnych scenariuszy gospodarki jednej planety opracowanych przez zainteresowane strony. Dostarczono pierwszej oceny dotyczącej tworzenia polityki w zakresie tego, co będzie wymagane w każdym sektorze, aby prowadzić życie zgodnie z ograniczeniami jednej planety. Co więcej, projekt OPEN: EU zbadał możliwości powiązania swojej sieci z organizacjami Sieć Przyjaciół Europy (The Friends of Europe Network) oraz Koalicja na rzecz Ekologicznej Gospodarki (Green Economy Coalition) w celu rozszerzenia dyskusji dotyczących gospodarki jednej planety poza ramy czasowe projektu.

Aby promować swoje cele zespół projektu uruchomił stronę internetową OnePlanetEconomyNetwork.org, co przyciągnęło ponad 80 organizacji do utworzonej już sieci. Zespół zorganizował zdarzenia, takie jak internetowa debata pod nazwą Zielony Tydzień (Green Week) oraz określił plan działania, który doprowadził do globalnych dyskusji dotyczących środowiska. Kolejnym ważnym osiągnięciem projektu była informacyjna strona internetowa www.eureapa.net reprezentująca obecnie najbardziej wszechstronne internetowe narzędzie do badania zasięgu.

Zakłada się, że dzięki temu projektowi decydenci mogą zaproponować bardziej przemyślane rozwiązania dotyczące szerokiego wachlarza problemów, od zużycia słodkiej wody po zrównoważone wykorzystanie kapitału naturalnego na całym świecie. Decydenci będą w końcu zdolni do identyfikacji i wdrożenia polityk prowadzących do gospodarki jednej planety w Europie do roku 2050.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę