Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zjednoczony front biotechnologiczny w Europie

Bezwzględna rywalizacja na globalnym rynku biotechnologii zmusza kraje europejskie do połączenia sił, jeśli mają się rozwijać i utrzymywać czołową pozycję w tej dziedzinie. Finansowany ze środków UE projekt BIO-CT ("European biotechnologies common tools") stanowi inicjatywę mającą wspomagać osiągnięcie tego celu.
Zjednoczony front biotechnologiczny w Europie
Zasoby niezbędne do prowadzenia badań biotechnologicznych w obecnej sytuacji globalnej są bardzo kosztowne i zróżnicowane, ponieważ obejmują wiele różnych dyscyplin. Oznacza to, że wymiana zasobów badawczych (na przykład dostępu do sprzętu i wiedzy fachowej) między bioregionami europejskimi mogłaby pomóc w komercyjnym wykorzystaniu wyników badań.

W Europie istnieje szereg bioregionów o różnych obszarach specjalizacji i zasobach, między innymi Barcelona, Berlin, Debreczyn, Paryż i region Piemontu. Uczestnicy projektu BIO-CT przeprowadzili we wszystkich społecznościach badań biotechnologicznych analizę atutów, słabości, okazji i zagrożeń (SWOT). Pośród innych istotnych czynników zidentyfikowano zasoby, luki w zasobach i dopełniające się umiejętności, a na podstawie ustaleń opracowano wspólny plan działania. Stwierdzono, że zrównoważony rozwój gospodarczy wymaga wyszukiwania i promowania projektów, odwrócenia procesu drenażu mózgów oraz dzielenia się sprzętem i zasobami.

Analiza SWOT wykazała, że Barcelona, Berlin i Paryż dysponują bogatymi zasobami pod względem sprzętu i wiedzy fachowej, atutem Turynu są metody obrazowania, a Debreczyn dysponuje wiedzą fachową w dziedzinie prób klinicznych, testów i certyfikacji. Na podstawie pozycjonowania strategicznego można by utworzyć klastry biotechnologiczne, które pozwoliłyby zoptymalizować dzielenie się zasobami, współpracę partnerską i wzajemną wymianę. We wspólnym planie działania uwzględniono również ewentualne następstwa takiej współpracy, w tym transfer technologii i kwestie patentowe. W tym celu zaplanowano zdefiniowanie wspólnego narzędzia do promowania projektów europejskich, które pozwoliłoby scentralizować wymianę wiedzy i wsparcia. Za modele posłużyły dwa istniejące instrumenty tego typu: "Berlin-Brandenburg's top 50 instruments" oraz "Genopole Enterprises tool of Paris region".

Aby przyciągać i zatrzymywać wykwalifikowanych fachowców, zaproponowano utworzenie bazy danych będącej pulą biomenedżerów, która zawierałaby informacje o starszych ekspertach, wykwalifikowanych specjalistach i innych pracownikach. Zidentyfikowano sześć profili eksperckich niezbędnych do planowania projektów, tworzenia farmaceutyków i opracowywania technologii biomedycznych w celu zapewnienia optymalnego wczesnego rozwoju przedsiębiorstw. Zidentyfikowane profile to: dyrektor generalny (CEO), rozwój biznesowy, dyrektor operacyjny (COO), kwestie prawne, przedkliniczne prace rozwojowe oraz chemia, produkcja i kontrola (CMC).Baza danych ułatwi standaryzację i integrację profili menedżerów biotechnologicznych w całej Europie.

Uczestnicy projektu BIO-CT dokonali analizy kluczowego zaplecza potrzebnego na poziomie regionalnym do obsługi prac rozwojowych od etapu przedklinicznego do etapu klinicznego. Zbadano szereg klastrów europejskich pod kątem wartości dopełniającej i synergicznej specjalistycznych obiektów i zasobów. Zespół projektowy opracował samowystarczalny, rynkowy model udostępniania bazujący na informacjach dostarczanych przez instytuty, przedsiębiorstwa i inne strony zainteresowane. Sformułowano rekomendacje między innymi w zakresie opracowania programów dzielenia się sprzętem, dofinansowania publicznego i wsparcia, które pozwoliłyby stworzyć nowoczesne zaplecze sprzętowe dopełniające możliwości innych specjalizacji.

Skuteczne wdrożenie rekomendacji projektu BIO-CT mogłoby dać Europie przewagę w globalnym sektorze biotechnologii za sprawą optymalnego dzielenia się zasobami i wiedzą fachową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę