Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IWWA — Wynik w skrócie

Project ID: 244188
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niemcy

Ulepszenie gospodarowania odpadami stałymi w Afryce Zachodniej

Ograniczenie wytwarzania odpadów stanowi kluczowy krok w zapobieganiu zanieczyszczeniom i niszczeniu środowiska. Jeden z projektów finansowanych przez UE przyglądał się możliwościom udziału wielu różnych stron we wprowadzaniu zrównoważonego gospodarowania odpadami stałymi w Afryce Zachodniej.
Ulepszenie gospodarowania odpadami stałymi w Afryce Zachodniej
Warunki bytowe w większości krajów afrykańskich nie są dobre. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak odpowiednich struktur gospodarowania odpadami na poziomie krajowym i regionalnym. Prowadzi to do nagromadzenia odpadów, a w konsekwencji między innymi do niekontrolowanego spalania, otwartych wysypisk i marnowania cennych surowców za sprawą niedostatecznego recyklingu.

Zadaniem projektu IWWA ("Integrated waste management in western Africa") było rozwiązanie tego problemu poprzez połączenie sił różnorodnych instytucji w celu wspomagania i promowania odpowiednich systemów gospodarowania odpadami. Prace projektowe skoncentrowano w czterech krajach: Ghanie, Nigerii, Senegalu i Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Uwzględniając sytuację regionalną i potrzeby poszczególnych krajów, partnerzy projektu zidentyfikowali potencjalne strategie, opcje technologiczne i systemy. Opracowano też wytyczne wyboru i wdrażania odpowiednich systemów oraz dokonano analizy potencjalnego wpływu tych systemów na gospodarkę odpadami.

Sukces projektu był możliwy dzięki zaangażowaniu licznych stron na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Zidentyfikowano najlepsze praktyki gospodarowania odpadami w krajach europejskich i pozaeuropejskich, dbając przy tym o wymianę wiedzy i doświadczeń między stronami.

Projekt IWWA umożliwił umocnienie formalnych i nieformalnych sieci kontaktów w dziedzinie gospodarowania odpadami w czterech krajach docelowych. Zainteresowane strony skutecznie pogłębiły znajomość metod gospodarowania odpadami i technologii oczyszczania, co w następnej kolejności pozwoli im podjąć proponowane działania w celu sprawniejszego gospodarowania odpadami stałymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę