Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Interwencje w przypadku szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu

Spożycie alkoholu w UE per capita jest najwyższe na świecie. Interwencje prowadzone przez pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą zredukować występowanie problemów alkoholowych nawet o 20%.
Interwencje w przypadku szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu
Celem finansowanego przez UE projektu ODHIN (Optimizing delivery of health care interventions) było przełożenie wyników badań klinicznych na praktykę. Uczeni przeprowadzili badania w zakresie procedur wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji w POZ w celu obniżenia szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu. Poza aspektami behawioralnymi, organizacyjnymi i finansowymi, dokonano oceny skuteczności i opłacalności tego typu procedur.

Zespół ODHIN opracował narzędzie do oceny implementacji procedur wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji w placówkach POZ w celu udokumentowania poziomu wiedzy personelu medycznego, implementacji i realizacji procedur w UE. Wyniki pokazują, że średnio jeden na 30 pacjentów, którzy skorzystaliby z porady w zakresie szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu, w rzeczywistości uzyskuje poradę. Wyniki wskazują także na priorytety w zakresie zarządzania zjawiskiem szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu: na potrzebę powołania formalnego partnerstwa/koalicji/panelu ekspertów; wdrożenie strategii komunikacyjnej/informacyjnej obejmującej obowiązkowe szkolenia i edukację medyczną w zakresie alkoholu/procedur wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji; wprowadzenie krajowego planu zapobiegania spożyciu alkoholu i badań w tym zakresie.

Za pośrednictwem ankiety przeprowadzonej wśród 2345 lekarzy pierwszego kontaktu z ośmiu krajów europejskich, zespół ODHIN zbadał postawy profesjonalistów oraz ich opinie na temat sposobów upowszechnienia procedur wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji. Opracowane w rezultacie sprawozdanie podkreśla, że lekarze POZ lepiej przeszkoleni w zakresie problemów alkoholowych udzielali porad większej liczbie pacjentów nadużywających alkoholu. Natomiast lekarze postępujący zgodnie z modelem chorobowym, nie zaś modelem prewencyjnym lub ci, którzy odpowiedzialnością za spożywanie alkoholu obarczają samych pacjentów, udzielali porad mniejszej licznie pacjentów.

W projekcie ODHIN zastosowano 3-stopniową metodologię przeglądu pozwalającą zbadać, jak procedury wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji w odniesieniu do kwestii związanych ze stylem życia można rutynowo wdrożyć w POZ. Spośród wszystkich strategii zastosowanych w celu poprawy świadczenia usług prewencyjnych w ramach opieki zdrowotnej, strategie kształcenia, e-zdrowia oraz powiązane okazały się najbardziej skuteczne w poprawie warunków życia pacjentów i ich stylu życia. Jeśli zaś chodzi o szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu, badania pokazały, że zastosowanie samych strategii nie ma wyraźnego wpływu na spożywanie alkoholu przez pacjentów, jednak znacznie usprawnia świadczenie usług w zakresie wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji przez personel POZ. Połączenie strategii skierowanych do personelu i pacjentów miało największy wpływ na realizację procedur; podczas gdy strategie organizacyjne miały dodatkowy wpływ, gdy łączono je z innymi strategiami.

Celem wieloczynnikowej randomizowanej próby klinicznej w 120 placówkach POZ w pięciu krajach było odkrycie, która kombinacja trzech zachęt najskuteczniej zwiększa tempo świadczenie usług w zakresie wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji: szkolenie i wsparcie, zwrot kosztów ponoszonych przez placówki POZ lub dostępność internetowego programu poradnictwa dla pacjentów nadużywających alkoholu. Okazało się, że połączenie szkolenia i wsparcia oraz zwrotu kosztów potroiło liczbę dorosłych pacjentów poddanych szybkiej interwencji w POZ.

Projekt ODHIN stworzył ekonomiczny model wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji, aby ocenić koszty adaptacji zachęt w zakresie realizacji tych procedur do warunków panujących w poszczególnych krajach. Połączenie szkolenia i wsparcia oraz zwrotu kosztów okazało się bardzo opłacalną strategią w czterech z pięciu obszarów objętych badaniem, prowadząc do oszczędności zasobów rzędu 20 euro na osobę dorosłą na przestrzeni 30 lat w trzech obszarach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Interwencje, szkodliwe spożycie, alkohol, podstawowa opieka zdrowotna, procedury wczesnego identyfikowania i szybkiej interwencji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę