Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EARN — Wynik w skrócie

Project ID: 266535
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Niemcy

Rozwijanie współpracy europejsko-algierskiej

Jeden z projektów europejskich rozszerzył zakres umów kooperatywnych w zakresie badań i edukacji między Algierią a Europą. Zespół projektowy powołał sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) i przeszkolił ich personel, popularyzował świadomość okazji do pozyskania finansowania i promował dyskusje programowe na poziomie rządowym i akademickim.
Rozwijanie współpracy europejsko-algierskiej
Od 2002 r. Algierię i Europę łączy umowa stowarzyszeniowa określająca szczegóły wymiany i partnerstwa w zakresie nauki i edukacji. Nowsze programy inicjowane w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) poszerzają zakres współpracy przy jednoczesnym wspomaganiu rozwoju szkolnictwa wyższego i badań.

W takim kontekście zainicjowano finansowany ze środków UE projekt "Euro-Algerian research networking" (EARN) . Celem trwającego od końca 2010 r. do września 2013 r. partnerstwa dziewięciu organizacji algierskich i europejskich było poszerzanie współpracy naukowej i technologicznej. W ramach projektu EARN dążono do zidentyfikowania odpowiednich partnerów w Algierii, utworzenia KPK i promowania wsparcia dla innowacji. Wśród dodatkowych celów znalazło się dostarczanie kluczowym partnerom po stronie algierskiej informacji o okazjach do uzyskania dofinansowania z UE przy jednoczesnym poszerzaniu dostępu dla instytucji europejskich.

Prace dotyczyły dystrybucji wiedzy i kompetencji, transferu sprawdzonych praktyk i nawiązywania kontaktów. W ramach projektu zajęto się też oceną i udokumentowaniem mocnych i słabych stron Algierii wpływających na udział w siódmym programie ramowym (7PR).

W witrynie projektu uruchomiono narzędzie do metawyszukiwania. Badacze przygotowali wstępną wersję raportu o algierskim systemie naukowo-technologicznym i sporządzili spis programów finansowania z tego zakresu.

Zespół opracował wersję roboczą artykułu koncepcyjnego z propozycjami ulepszeń algierskiego systemu KPK, wskazując 18 KPK lub osób odpowiedzialnych. W ramach projektu przeprowadzono osiem sesji szkoleniowych dla personelu KPK, stanowiących również okazję do nawiązywania kontaktów. Zorganizowano też dziewięć sesji szkoleniowych kierowanych do algierskiej społeczności badawczej.

W dyskusjach o dobrych praktykach w dziedzinie transferu innowacji i technologii poruszano między innymi tematykę algierskich i europejskich programów wspierania innowacji. Wyniki dyskusji uwzględniono podczas sesji szkoleniowej. Zorganizowano delegację algierskich ekspertów do Francji i Niemiec w celu nawiązania kontaktów roboczych i edukacyjnych.

Projekt EARN wspomagał też dialog programowy zmierzający do identyfikowania zagadnień naukowych istotnych dla obu stron, a dodatkowo zorganizowano trzy warsztaty programowe. Spotkania były poświęcone przede wszystkim innowacji i transferowi technologii, a ich zorganizowanie pozwoliło sprowadzić do Algierii kluczowych ekspertów europejskich. Program pilotażowy jest w planach, ale jeszcze nie został wdrożony.

Wysiłki projektu EARN pozwoliły zwiększyć aktywność, odporność i przejrzystość europejsko-algierskiej współpracy naukowo-technologicznej. Instytucje algierskie zostały też lepiej poinformowane o możliwościach pozyskiwania dofinansowania UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania kooperatywne, umowy edukacyjne, okazje do finansowania, Krajowy Punkt Kontaktowy, dyskusje programowe, umowa stowarzyszeniowa, wzajemność w edukacji, tworzenie sieci badawczych, innowacje naukowo-technologiczne, transfer technologii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę