Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TESS — Wynik w skrócie

Project ID: 212304
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Grecja

Ochrona środowiska zaczyna się od podłoża

Przywrócenie bioróżnorodności ma decydujące znaczenie dla życia w dobrym zdrowiu i zachowania konkurencyjności europejskiej gospodarki. Europejscy naukowcy zaprojektowali system wspomagania podejmowania decyzji dla potrzeb dwustronnej wymiany informacji dotyczących środowiska między decydentami politycznymi na poziomie centralnym a lokalną ludnością.
Ochrona środowiska zaczyna się od podłoża
Przez ostatnich 50 lat subwencje i siły rynkowe zachęcały do intensywnego użytkowania niektórych gatunków roślin uprawnych w Europie. Jednym ze skutków takiego stanu rzeczy był drastyczny spadek bioróżnorodności na poziomie lokalnym. Europejskie przepisy oferują pewną ochronę tego, co pozostało, jednak nie wpływają na większość lokalnych decyzji, które powodują zmianę w użytkowaniu gruntów poza obszarami chronionymi.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu TESS ("Transactional environmental support system") było przyczynienie się do odwrócenia tego spadku bioróżnorodności. Zdaniem twórców projektu społeczności lokalne zdolne są odbudować środowisko, gdy są odpowiednio poinformowane, uprawomocnione i wspierane przez decydentów i ogół społeczeństwa.

W pierwszej fazie projektu TESS przeanalizowano wymogi informacyjne dotyczące zarządzania bioróżnorodnością ze strony władz na poziomie krajowym i pośrednim, a następnie zidentyfikowano praktyczne potrzeby i perspektywy zainteresowanych stron na poziomie lokalnym. W ramach projektu stworzono także bazę danych modeli odpowiednich prognoz biosocjogospodarczych i środków wsparcia w podejmowaniu decyzji zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Partnerzy projektu TESS zaprojektowali system, który uwzględnia informacje o bioróżnorodności z poziomu lokalnego w decyzjach dotyczących planowania centralnego i gospodarki gruntami, a jednocześnie wspiera ludność lokalną w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Wśród innych wyników projektu znalazły się zalecenia i wytyczne w zakresie polityki oparte na tym, jak trendy w dziedzinie bioróżnorodności wiążą się z różnymi praktykami zarządczymi w Europie.

Obecnie testowany jest model systemu w internetowym portalu wiedzy; testy będą trwały także po zakończeniu projektu TESS. W przyszłości powstaną "inteligentne" systemy wsparcia środowiskowego, które umożliwią zastąpienie wspomaganie decyzji (ze strony władz centralnych) mapowaniem w małej skali wyników decyzji (ze strony społeczności lokalnych).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę