Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GENDERA — Wynik w skrócie

Project ID: 244499
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Węgry

Próba wprowadzenia równowagi płci w dziedzinie badań i rozwoju

Dla powodzenia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) ważne jest wzbudzenie zainteresowania najlepszych naukowców i zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji obu płci. Można to osiągnąć poprzez zmianę strategii rekrutacyjnych i podejść do rozwoju kariery.
Próba wprowadzenia równowagi płci w dziedzinie badań i rozwoju
W tym celu zespół projektu "Gender debate in the European Research Area" (GENDERA) zgromadził i udostępnił cenne informacje na ten temat. Dostęp do materiałów mogą uzyskać wszyscy partnerzy projektu w rozmaitych kontekstach krajowych, za pośrednictwem internetowej bazy danych.

Początkowo badacze opracowali podręcznik do oceny inicjatyw w zakresie równości płci realizowanych przez organizacje badawczo-rozwojowe. Członkowie zespołu GENDERA zidentyfikowali tego typu inicjatywy w swoich krajach i usystematyzowali najlepsze praktyki według barier i etapów kariery będących tematem badania, a także strategii na rzecz wdrożenia zmian. Wyniki ujęto w sprawozdaniu podsumowującym, w którym porównano także kraje biorące udział w GENDERA pod kątem równości płci i ich systemu innowacji.

Aby zwiększyć świadomość, utworzono krajowe grupy zadaniowe i zaproponowano ramy współpracy, a także plan działań. W ten sposób ukształtowano program warsztatów dla każdego z krajów. Co więcej, zorganizowano międzynarodowy okrągły stół i opracowano wytyczne dotyczące polityki w sprawie płci dla organizacji badawczych. Wytyczne te są dostępne w formie broszury opracowanej w dziewięciu językach.

Prace w ramach projektu GENDERA i jego rezultaty zapewnią, że kraje biorące udział w projekcie włączą tematykę płci do swojego programu działań. W tym celu uczestnicy projektu dokonali wymiany dobrych praktyk z liderami organizacji badawczych oraz zainteresowanymi stronami i decydentami. Do podniesienia świadomości wykorzystano także różne kanały komunikacyjne (np. telewizję, prasę, publikacje, radio) oraz programy indywidualnej wymiany i wydarzenia.

W raporcie na temat proponowanej polityki podsumowano uzyskaną wiedzę, natomiast baza danych stanowi dobre źródło do prowadzenia analiz i identyfikacji problemów. Podsumowując, rezultaty podkreślają potrzebę zwracania baczniejszej uwagi na kwestie mające wpływ na proces wdrażania inicjatyw w zakresie równości płci w organizacjach badawczo-rozwojowych.

Szersza wiedza o tym, co utrudnia skuteczne wdrażanie tego typu inicjatyw pomoże wszystkim zaangażowanym stronom przyjąć lepsze podejście i zwiększyć swój potencjał z pozytywnym skutkiem. Z narzędzi opracowanych w ramach projektu GENDERA można korzystać po jego zakończeniu; mogą się one przyczynić do zwiększania równowagi płci w organizacjach badawczo-rozwojowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Równowaga płci, rekrutacja, rozwój kariery, równość płci, badania i rozwój, polityka w sprawie równości płci, organizacja badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę